تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه ۲۰ دانشگاه جامع برتر سال ۹۵-۹۴ نظام رتبه بندی ISC

تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه ۲۰ دانشگاه جامع برتر سال ۹۵-۹۴ نظام رتبه بندی ISC

ناهید کیائی طالقانی۱، حسن رضا زین آبادی۲

۱ دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی

۲ دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

ارتباط با نویسنده: hzeinabadi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۰/۰۸/۱۳۹۷


Reflective Indices On The Organizational Ranks In The Top Universities In Iran: 20 Best Universities between 2015 to 2016 based on ISC Ranking System

Nahid Kiaie Taleghani ۱, Hasanreza Zeinabad۲ *

Ph.D. student of the higher education, Kharazmi University

Associate professor, Educational management Group, management faculty Kharazmi University

Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده

دانشگاه عالی ترین نهاد آموزشی است که با هدف تولید و ترویج علم، ارتقای دانش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین در زمینه های مختلف به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می پردازد. رده تشکیلاتی و سقف تعداد معاونت ها و مدیریت های مؤسسات آموزشی مستقل پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص های و ضرایب ماده “۶” آیین نامه تشکیلات که شامل ” تعداد دانشجویان روزانه”، ” تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” ، ” تعداد دانشجویان خارجی”،” تعداد مجله علمی پژوهشی” و ” تعداد پردیس،واحد بین­الملل، شعبه، دانشکده/پژوهشکده، مجتمع، آموزشکده، گروه و رشته آموزشی/ پژوهشی” می باشد، تعیین می شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسی شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در بین۲۰ دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندی ISC و مقایسه دانشگاه های مذکور از لحاظ شاخص­های تشکیلاتی انجام شد. در این تحقیق، بیست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه های یک تا بیست را از نظام رتبه بندی ISC  به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داده است در بین چهار گروه پنج عضوی از دانشگاه های برتر که دارای رتبه های یک تا بیست از نظام رتبه بندی ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص های تشکیلاتی اختلاف معنادار وجود دارد و این اختلاف مربوط به  امتیاز “تعداد دانشجویان روزانه” و امتیاز “تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” است.

کلمات کلیدی: رتبه بندی ، ISC ، دانشگاه جامع ، شاخص، دانشگاه دولتی.

Abstract

University is the highest educational institution in which with the aims of producing and promoting science and knowledge , training human resources in the different areas ,provides higher education and research deals. organizational rank and the number of deputies, and management of independent educational institutions are determined after calculating points based on parameters and coefficients of “6” rule of procedure of which includes the “daily Student “, “The number of full-time faculty members”, “Number of foreign students” the number of Journals “and” number of Colleges & faculties, International Branch, Branch, Faculty / Institute, complexes, schools, groups and academic / research “. The present study aimed to analyze the factors determining the organizational ranks among the top 20 comprehensive universities ranking system and compare ISC was organizing the mentioned universities in terms of index. The population of this study consists of two comprehensive universities affiliated to the Iranian Ministry of Science, Research and Technology ranked from one to twenty ranking system to have the ISC. The results showed that among the four groups of five members from great universities with a rating system of one to twenty in the ISC rankings, in terms of organizing scores were significantly different and this difference refers to the score of “number of daily students “and the “number of full-time faculty members”.

Keywords: Ranking، ISC ،University ،Index ،Public University

 

دریافت مقاله

بازدیدها: ۶۹

تحلیل روند شاخص‌های دروندادی مالی دانشگاه‌های برتر کشور (در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۱)

تحلیل روند شاخص‌های دروندادی مالی دانشگاه‌های برتر کشور 

(در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۱)

مهدیه فرازکیش۱، غلامعلی منتظر۲*

۱ پژوهشگر پسادکتری، سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
۲ دانشیار، گروه مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ارتباط با نویسنده: Montazer@modares.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۷/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۰/۰۸/۱۳۹۷


The Analysis Of The Trend Of Financial Indexes in The Best Universities In Iran (During 1983 To 2016)
Mahdieh Farazkish 1, Gholam Ali Montazer 2 *

۱.Postgraduate Researcher, Science and Technology Policy, Tarbiat Modarres University, Tehran
۲. Associate Professor, Department of Information Technology Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran
Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده
در «عصر دانش» موج گسترش‌کمّی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعۀکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه‌ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجۀ دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه‌های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجۀ مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه‌های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دورۀ زمانی سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است.

کلمات کلیدی: سیاستگذاری آموزش عالی، ارزیابی عملکرد، توسعه کمّی و کیفی، دروندادهای مالی

دریافت مقاله

بازدیدها: ۵۵

مشکلات عملی شدن سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش (یک مطالعه فرا تحلیلی)

مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش (یک مطالعه فرا تحلیلی)

تکتم نعمتی۱، علی غفاریان پناهی۲

۱ استادیار دانشگاه فرهنگیان

۲ دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ارتباط با نویسنده: nemati.toktam@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۵/۰۵/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۵/۰۶/۱۳۹۷


Problems of Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Education System in Iran , A Meta-Analysis 

Tectam Nemati۱,Ali Ghaffarian Panahi۲

۱- Assistant Professor of Farhangian University

۲- Ph.D. Student, Azad University, Central Tehran Branch

Received 06/08/2018, Revised 06/09/2018, Accepted 16/09/2018


چکیده

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش‌های آن انجام‌شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع‌آوری مقالات و پژوهش‌های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش‌های استخراج‌شده، استخراج داده‌های مورد نظر، طبقه‌بندی اطلاعات و داده‌های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه‌های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه‌بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته‌های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش‌های درونی و بیرونی درگیرد و می‌توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت‌های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی‌گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع  به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت‌گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است.

کلمات کلیدی: نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، تحلیل اقتصادی، سند تحول بنیادین

 

دریافت مقاله

 

بازدیدها: ۳۶۳

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

اسماعیل دریس جمعه۱ ، سکینه شاهی ۲ ، احمد سعیدی۳

۱ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز[۱]

۲ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (نویسنده مسئول)

۳ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ارتباط با نویسنده: ، sshahi@scu.ac.ir  &saeedi@scu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۹/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


Methods of Attracting Financial Resources in Schools by Successful Managers

, Ismail DrisJomeh۱, Sakineh Shahi۲, Ahmad Saeedi ۳

 MSc in Educational Management, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz -Corresponding Author

  Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Received 07/09/2018, Revised 20/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق  که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین،  سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

کلمات کلیدی: شیوه های جذب، منابع مالی، سبک مذاکره، مهارتهای مدیریت


The objective of this study was to investigate the managers’ skills and their success in attracting financial resources for public schools in Bandar Imam Khomeini. The research method was mixed. The statistical population of this study included male and female teachers and primary, secondary and secondary schools of Imam Khomeini port city. Using cluster random sampling method, 50 schools, 50 managers and 250 teachers were selected , with using a researcher-made questionnaire in a small section whose validity was confirmed by the faculty members of the educational sciences department in Ahvaz Jondishapour University . Its reliability was calculated by Cronbach’s alpha test of 0.75. In the qualitative section, an interview was conducted with seven successful managers whose purpose is sampling. The data analysis method was quantitative. The results show that the technical, human and perceptual skills of managers, on average, account for 0.44% of the variance in financial resources. In addition, the findings suggest that successful managers have used more realistic and analytical styles than unsuccessful managers. Successful managers’ strategies include educational, cultural and economic interventions to attract financial resources.

Keywords: financial resources, negotiation style, management skills


دریافت مقاله

بازدیدها: ۵۹

بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

فاطمه نصراللهی نیا

دانشجوی دکتری  برنامه­ ریزی توسعه آموزش عالی ، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

ارتباط با نویسنده: ، fatemehnasrollahinia@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


A Comparative Study Of Great Experiences in Financing & Financial Resources in Universities And Higher Education Institutions  (A Case Study: Singapore National University And Australian National University)

Fatemeh Nasrallahi Nia 1

Ph.D. Student of Higher Education Development Planning, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University

Received 08/09/2018, Revised 16/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می­شود و درآمدها و هزینه­های آن، چگونه مدیریت می­شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم­گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می­گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه­های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه­های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه­های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه ­های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت­های مالی آن­ها در طی سال­های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده­های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه­های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر  متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت­های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی­های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه­های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است.

کلمات کلیدی: بررسی مقایسه ای، صورت های مالی، مدیریت منابع مالی، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه ملی استرالیا

 

Today, education economics has a significant role in the higher education system of different countries all around the world. In fact, the  financial situation of the educational units and universities, and also how manage and finance their expenditures , are the key issues that T policy makers and decision makers is focusing on it and also fund management . Therefore, the present study is aimed to examine the financial status of the Australian National University and Singapore National university (as two of the leading universities in the world) . in this regard, their financial statements were reviewed and analysed during 2012 to 2016.  The research data were collected by related databases and the websites of the these two universities. Research findings have shown that the diversity of financing practices,transparency and financial accountability in these two universities are different. Also, the comparison of the financial status & figures of the National University of Singapore and the Australian National University shows that the Australian National University’s assets and liabilities ratio is higher than that of the National University of Singapore and also the higher proportion of the costs of the National University of Singapore compared to the National University Australia during 2012 to 2016 was clear.

دریافت مقاله

بازدیدها: ۵۲

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)

امین مینا جویباری ۱(نویسنده مسئول) کامران بابادی۲

۱,۲کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

ارتباط با نویسنده مسئول:Babadi89@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۰۷/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۰/۰۶/۱۳۹۷


Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES

 Amin Mina jouybari۱ Kamran Babadi۲

۱-Master of Accounting at University of Mazandaran.Corresponding Author 

۲-Master of Accounting at University of Mazandaran.

Email:BABADI89@YAHOO.COM

Received 29/08/2018, Revised 09/09/2018, Accepted 11/09/2018


چکیده

با توجه به شرایط فعلی بازار در جهان، شرکت های کوچک و متوسط در معرض توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار دارند. در نتیجه این شرکت ها در برخی از کشورها به تهیه و ارائه گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بین المللی اقدام کردند. این پژوهش با رویکردی نقادانه گزارشگری بین المللی را برای این نوع شرکت ها بررسی می کند. علاوه بر این تلاش دارد تا چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به توسعه و پیاده سازی استاندارد های بین المللی در قالب گزارشگری در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نماید. انتظار می رود نتایج این تحقیق بتواند تا حد زیادی تحلیل های صورت گرفته پیرامون گزارشگری بر مبانی استاندارد های بین المللی را برای شرکت های کوچک و متوسط اصلاح نماید. چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی در شرکت های بزرگ در ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید.

کلید واژه ها: استانداردهای بین المللی حسابداری، شرکت کوچک و متوسط، گزارشگری شرکتی، پاسخگویی


Abstract

Given the current market conditions in the world, small and medium-sized enterprises are subject to the attention of many investors. As a result, companies in some countries began to report financial information based on international standards. This research examines the critical international reporting approach for these types of companies. In addition, it seeks to create a useful theoretical framework for making better decisions about the development and implementation of international standards in the form of reporting in small and medium enterprises. The results of this study are expected to largely correct the analysis of the reporting on the basis of international  standards for small and medium enterprises. It seems that small and medium-sized enterprises will also turn out to be fully compliant with international standards along with the large companies in Iran.

Key words: International standards, small and medium enterprises, corporate reporting, accountability

 

دریافت مقاله

بازدیدها: ۲۳۸

تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۳: با رویکرد برنامه ریزی راهبردی

تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۳: با رویکرد برنامه ریزی راهبردی

نفیسه رجب زاده استادکلایه

کارشناس  مسئول بودجه  دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات وفناوری

ارتباط با نویسنده:  Nafiseh_rajabzadeh@yahoo.com


چکیده

امروزه یکی از مهمترین مسایل آموزش عالی ایران لزوم توجه به تدوین و استقرار ، پایش و ارزیابی برنامه ریزی راهبردی در دانشگاهها است. لازمه برنامه راهبردی موفق و کارا، تحلیل محیط درونی و بیرونی، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای احتمالی است.  قسمتی از واکاوی محیط درونی دانشگاهها، بررسی های بودجه آنها است.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب مشتمل بر ۲۲ دانشگاه از ۱۰ کلان منطقه نظام آموزش عالی می پردازد.  در این تحلیل ، شناسایی ساختار و روند هزینه ها و اعتبارات، آمار دانشجویی،  ترکیب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، استخراج نسبت های کلیدی بودجه ای  مدنظر بوده است . نتایج بدست آمده اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست­گذاران و برنامه ریزان استراتژیک این دانشگاهها قرارخواهد داد تا با شناخت کافی از محیط درونی دانشگاه مربوطه ، برنامه راهبردی را تدوین یا به روز رسانی نمایند. با بررسی بودجه های تفصیلی ۲۲ دانشگاه مورد بحث ، مشخص گردید که بودجه دولتی، عمده منبع تامین هزینه ها در دانشگاهها است. همچنین در بررسی هزینه های دانشگاه، مشخص شده است که سهم عمده ای از هزینه ها مربوط به پرداختهای پرسنلی اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه است. هرچقدر این سهم افزایش یابد، پژوهش و خدمات رفاهی، فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان مهجورتر خواهد شد. برنامه ریزی راهبردی می تواند با مدیریت صحیح این هزینه از کاهش کیفیت آموزش عالی جلوگیری بعمل آورد. در این مطالعه ، تحلیل آمار دانشجویی نشان داد که تقاضا در مقاطع تحصیلات تکمیلی رو به افزایش و در مقطع کارشناسی افت آمار دانشجویی وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی، شناخت محیط درونی ، تحلیل بودجه


Budgetary Analysis of Selected Universities Between 2014-2016: With Strategic Planning Approach

Abstract

Today, one of the most important issues of Iranian higher education is the need to consider the development, monitoring and evaluation of strategic planning in universities. The need for a successful and effective strategic plan, internal and external environment analysis, strengths and weaknesses, opportunities and potential threats. As a part of a study about universities is the analysis of their budgets.

The present study aims to investigate and analyze the budget of selected universities in 22 universities of 10 metropolitan universities. In this analysis, the identification of the structure and the process of costs and credits, student statistics, the composition of faculty and non-faculty, has been analysed. The results will provide useful information for policy makers and strategic planners of these universities to develop or update a strategic plan with adequate knowledge of the internal environment of the relevant university. By reviewing the detailed budgets of these 22 universities, it showed government funding was the main source of funding for universities. Also, in examining the costs of the university, it has been determined that the major share of the costs is related to staff payments for faculty members and other university staff. other results show that, research and welfare, cultural and student extracurricular services will become more fragile. Strategic planning can help increase the quality of higher education through proper cost management. In this study, form student statistics analysis, it is showed that demand for graduate programs is increasing and there is a drop in undergraduate students.

keywords: Strategic Planning in Universities, Recognition internal Environment, Budget analysis

دریافت مقاله

بازدیدها: ۹۹

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

مهدی مهدی۱، سید مهدی حسینی داورانی۲ ، مرتضی فیروزآبادی۳

۱ دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، گروه سیاست‌گذاری آموزش عالی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) m_mahdi@sbu.ac.ir

۲ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه سیاست‌گذاری آموزش عالی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

۳دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)چکیده

الگوی تعیین بودجه دانشگاه­ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه­های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می­شود که نهاده­محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف­های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه­ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه­ها مطالعه و آموزه‌هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته­های مطالعه نشان می­دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره­وری سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش­آموختگان، عملکرد موفقیت­آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع‎بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به­کارگیری نهادهای میانی، مأموریت‌گرا نمودن دانشگاه‌ها، هدفمندسازی کمک‌های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده‌محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی

آلمان، تأمین مالی دانشگاه، نهاده‌محوری، عملکردمحوری


Financing mechanisms of higher education, Case study universities in Germany

,Mahdi Mehdi, ,Seyed Mehdi Hosseini Davarani,Morteza Firuzabadi

۱-Ph.D. Student in Higher Education Development Planning, Higher Education Policy Making, Iranian Thinking Networks (ITAN)
۲-Department of Higher Education Policy Making, Iranian Thinking Networks (ITAN)
۳-Ph.D. Student in Economics and Financial Management of Higher Education,Manager,Iranian Thinking Networks(ITAN)
Abstract:

Financing and allocation mechanisms are important instruments in the governance of higher education. At present, in Iran, budget of public universities determined and distributed according to “per capita cost” model, which is input-based and not performance-oriented. In this research, in order to use successful experiences of developed higher education systems, using the descriptive method, university financing mechanisms applied by German government studied and extracted implications for higher education in Iran. The findings suggest that Germany, in spite of having a dominant public higher education, is successful in terms of investment efficiency, advancement of science and technology, and lowering the unemployment rate of graduates. Also, diverse financing mechanisms, establishing intermediate associations, stimulating university missions, targeting public aids, and performance-oriented- instead of input-oriented mechanisms, are the main elements of the German higher education finance system.

Keywords: financing universities ,input- based mechanism, performance -oriented, Germany


فایل مقاله 

بازدیدها: ۸۸

مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی سنتی و نوین (مجازی و از راه دور)

مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی سنتی و نوین (مجازی و از راه دور)

طاهره ظفری پور۱*، رضا محمدی۲ ، ابراهیم خدایی۳

  ۱کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی

۲ استادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

۳ دانشیار دانشگاه تهران ، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

ارتباط با نویسندهzafaripour@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۸/۰۷/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۰۳/۱۲/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۰۶/۱۲/۱۳۹۶

 

A Comparative Study on Evaluation, Accreditation & Quality Assurance in Higher Education of Classic and Modern (Virtual &Distance Education)

Tahere Zafaripoor ۱* Reza Mohamadi ۲ Ebrahim khodayi۳

  1. The center of research, evaluation, accreditation and quality assurance of higher education National Organization of Educational Testing and Ph.D. of higher education, Shahidbeheshti University (Corresponding author)
  2. Assistant Professor The center of research, evaluation, accreditation and quality assurance of higher education, National Organization of Educational Testing.
  3. Associate Professor, university of Tehran, Deputy Minister of science, research and education and president of National Organization of Educational Testing.

Email: zafaripour@yahoo.com

  Received 10/10/2017, Revised 22/02/2018, Accepted 25/02/2018

 

 

چکیده

گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه  ساز خلاقیت  های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش  ها و برنامه  های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می‌باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام‌ تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی  و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد .

واژگان کلیدی: آموزش عالی معمول، آموزش عالی نوین، نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت

 

A Comparative Study on Evaluation Accreditation &Quality Assurance in Higher Education of Classic and Modern

(Virtual &Distance Education)

The development of education is one of the pillars of scientific development, social development, the flourishing of talent and the basis of human creativity, which conventional and current education alone is not enough to establish this important pillar, and attention to new methods and programs of teaching and An executive such as modern education is necessary to achieve development goals. Extensive development in the higher education system is one of the important consequences in the era of globalization and development of information and communication technology and its related communications and technology have had a profound effect on the development and transformation of the higher education system and the movement towards new horizons in this field. On this basis, globalization and information and communication technology have affected various aspects of the educational system, including non-frontier education and the possibility of increasing access to the
educational system.The competitive factor in the higher education market is the quality of the system and the existence of a mechanism for its revision, promotion and improvement. The most strategic mechanism to reach such an objective is to establish an evaluation subsystem. Evaluation subsystem serves as part of the system of higher education and is vital for the continuation, efficiency, effectiveness, and promotion of quality of the system to reach the goals specified at a national and international level.Therefore, the design and implementation of quality assurance system is considered as a suitable strategy for maintaining and improving the quality of the new educational system. Therefore, following the importance of quality assessment in both modern and modern higher education systems, this article aims at comparatively comparing the quality assessment and quality assurance system in the modern and most modern education system by identifying its differentiation and sharing aspects and finally providing policy inferences in this field. , Examines the context and how to set up the evaluation system and guarantee the quality of modern higher education.

فایل مقاله 

بازدیدها: ۱۷۰

ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور

ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور

علی کشاورز زاده۱، مجید قاسمی۲

۱ دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی. دانشگاه کردستان. ایران نویسنده مسئول.

۲ دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی. دانشگاه کردستان. ایران

تاریخ دریافت:  ۲۲/۰۵/۱۳۹۶    تاریخ  اصلاح:  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱    تاریخ پذیرش:  ۱۵/۰۸/۱۳۹۶

 

A model of investing in higher education in Iran 

Ali keshavarzade۱, Majid Ghasemi ۲

PhD student of higher education development planning. University of Kurdistan. Iran. Corresponding Author

Higher education development planning. University of Kurdistan

Email: keshavarz.ali66@gmail.com

      Received 13/08/2017, Revised 12/08/2017, Accepted 06/11/2017

چکیده

بحران مالی جهانی در تمامی عرصه ها به طور ویژه عرصه های دانشگاهی نمود پیدا کرده است. بنابراین، تامین مالی و مدیریت منابع مالی مهمترین عامل بقاء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. پیامدهای این رکود در عرصه های دانشگاهی به نحوی سنگین خواهد بود که، منجر به تغییرات قابل توجه در ابعاد ملی و فراملی خواهد شد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور می باشد. با توجه به مبانی نظری و پیشینه کشورهای دنیا در زمینه مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در آموزش عالی، از طریق بررسی جامع مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در آموزش عالی، در ابتدا سه سناریو برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور بیان شده، که هر کدام از سناریو های مطرح شده نشانگر، مدل خاص سرمایه گذاری درآموزش عالی می باشد. در مرحله بعد، مکانیسم های تامین مالی در سه مدل سرمایه گذاری بیان گردیده است. در نهایت ضمن در نظر داشتن شرایط کشور، مناسب ترین مدل سرمایه گذاری و مکانیسم ها انتخاب و راهکارهای تحقق آن ارائه شده است. با توجه به ملاحظات فوق، روش پژوهش حاضر، تحلیل کیفی استقرایی می باشد.

کلمات کلیدی: مدل سرمایه گذاری،آموزش عالی، رکود، مکانیسم انتخاب

The global financial crisis has found in all field especially in academic arena. The consequences of this recession will lead to significant changes in national and transnational dimension. Main purpose of this study will present a model for investment on higher education in the country. The study population has selected with using snowball sampling method and it are consists of 30 higher educational experts and researchers. We used qualitative documents analysis and semi- structured interviews method for data collection and used matching member’s method for check the validity of interviews that has taken. According to, theatrical foundations and history of the words countries in the field of financial and investment models in higher educational. In the first step defined three scenarios for investing in higher education in the country that each of them indicator specific model of investment in higher education. In the next step represent financing mechanism for the selected model and finally with higher education experts and specialists point of views presented solution for realization it.

 فایل مقاله

بازدیدها: ۱۹۵