مطالب ارسالی توسط admin

بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

 This study examines the effect of corporate governance mechanisms on firm disclosure rankings in case of companies listed in stock exchange. In this study, with selecting 57 largest companies listed in the Tehran Stock Exchange for period from 2014 to 2016 and running multiple linear regressions, it was observed that audit quality improves the disclosure ranking of listed companies. While the ownership concentration is significantly weaken the companies’ rankings. Other independent variables including institutional ownership, the number of non-executive directors and the free float ratio have no impact on company disclosure.

Keywords: Disclosure , score, corporate governance, information asymmetry, decision-making

بازدیدها: ۳۱

ابزارهای نوین تامین منابع مالی در دانشگاههای نسل سوم

آموزش عالی مانند سایر نهاد¬های اجتماعی تابع ساز¬وکار¬های اقتصادی و کسب¬و¬کار بوده و اصول سنجش و ارزیابی کارایی و اثر بخشی این نهاد در دو بعد درآمد¬ها و هزینه ها همواره مدنظر تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی است و از اولویت¬های اول هر جامعه بشمار می¬رود . امادر خصوص حفظ و نگهداشت آموزش عالی و نیز توسعه آن منابع بسیار محدود است. بحث تأمین مالی و یافتن روش های مناسب آن در دانشگاه ها به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در حوزه های تأمین مالی دانشگاه ها تبدیل شده است ؛ از این رو شناخت و بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی اجتناب ناپذیر است . ابزار مالی مانند صکوک ، اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها و اوراق رهنی از مهم ترین ابزار های نوین تأمین مالی است . با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله شرایط کنونی اقتصاد ایران ، اوراق صکوک می تواند یکی از بهترین گزینه های تأمین مالی برای آموزش عالی کشور به حساب آید. در این مقاله به بررسی این ابزارهای مالی پرداخته می شود.

بازدیدها: ۲۱۶

بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

The present paper explores the association between the ownership structure and the firm’s profitability in and earnings management in listed firms in Tehran Stock Exchange. Due to the difference between the types of owenership and thier role in the monitoring management’s operations, with 1040 firm- year observations from 2009 to 2013, the relationships between earnings management and ownership structures such as institutional, family, corporate and foreign ownership are tested. To measure the magnitude of discretionary accruals as a proxy for earnings management, we use the cross-sectional modified Jones and Kotari models.
The multilevel empirical analysis reveals that the corporate ownership has a significant positive impact on earnings management .The results also indicate that a significant negative relationship between foreign ownership and earnings management.

بازدیدها: ۱۰۳۴

بررسی مسئولیت اجتماعی و ریسک بازار شرکت بر نگهداشت وجه نقد

این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد شرکت است. به منظور روشن شدن این مسئله، در این پژوهش به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر نگهداشت وجه نقد شرکت پرداخته شده است. در بررسی اثرات غیرمستقیم از طریق بررسی ریسک بازار شرکت و مسایل حاکمیتی، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ برنگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش با استفاده از اطلاعات شاخص‌های مسئولیت اجتماعی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ از تحلیل‌های پانلی در مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است در شرکت‌هایی که امتیاز شاخص‌های مسئولیت اجتماعی بالایی دارند، مسئولیت اجتماعی شرکت به واسطۀ تأثیر بر ریسک بازار رابطه مثبت و معناداری با نگهداشت وجه نقد دارد. همچنین در این شرکت‌ها، مسئولیت اجتماعی شرکت به واسطۀ تأثیر بر مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با نگهداشت وجه نقد دارد.

بازدیدها: ۷۲۲