اثر عوامل نهادی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اثر عوامل نهادی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ابراهیم جعفری­منش، سمانه غلامی۲

  • دکتری حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

ایمیل نویسنده مسئول: i_jafarimanesh@sbu.ac.ir

Institutional factors and corporate governance with the performance of companies operating in the Tehran Stock Exchange

Ebrahim Jafarimanesh, Samaneh Gholami۲

۱.Phd of accounting, Shahid Behehshti University

۲.Master of Accounting, University of Tehran

*: Corresponding Author i_jafarimanesh@sbu.ac.ir

Received 01/06/2022, Revised 20/07/2022, Accepted 28/07/2022

Corresponding author

Email: i_jafarimanesh@sbu.ac.ir

چکیده

ایران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار داشته و همچون سایر کشورهای در حال توسعه از منظر سازوکارهای حاکمیت شرکتی جالب توجه است. واحدهای فعال در این کشورها صرفا از هنجارهای معمول پیروی نکرده و بازارهای ناقص کالا، سرمایه استعداد مدیریتی در این کشورها موج می زند. از اینرو محقق در پی بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد واحد تجاری است. جهت بررسی اثر فوق نمونه ای در بردارنده ۱،۲۷۶ مشاهده سال شرکت از بابت ۱۱۶ شرکت طی یک بازه ۱۱ ساله است از  سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۹  انتخاب گردید. داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورسی و همچنین بانک های اطلاعاتی بین المللی از جمله بانک جهانی احصا شده است. برای اینکه نتیجه بدست آمده از اعتبار کافی برخوردار باشد، از هردو دسته معیارهای عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری (بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سرمایه) و عملکرد بازار (کیوتوبین) استفاده شده است. یافته های ما هیچ ارتباطی بین اندازه هیئت مدیره و شاخص های ارزیابی عملکرد (چه مبتنی بر بازار یا مبتنی بر ارقام دفتری) را نشان نمی دهد. یافته دیگر پژوهش را ارتباط مستقیم نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و عملکرد تشکیل می دهد. نهایتا نتایج پژوهش حاضر نشان از تعدیل منفی ارتباط عملکرد واحد تجاری و حاکمیت شرکتی در حضور متغیرهای نهادی دارد. برخی از عوامل اقتصادی و نهادی منجر به تعدیل منفی ارتباط بین عملکرد مبتنی بر ارقام دفتری و حاکمیت شرکتی شده و بکارگیری شاخص مبتنی بر بازار از بابت عملکرد نیز نتایج مشابهی را به دنبال داشتهاست.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، عملکرد واحد تجاری، عوامل نهادی، عوامل اقتصادی کلان

طبقه بندی موضوعی : G14،G35،

اثر عوامل نهادی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Abstract

Iran is among developing countries which represent interesting in regard to corporate governance mechanisms, because operating firms in them don’t follow usual norms and incomplete commodity markets, managerial intellectual capital is prolific in those countries. Therefore, our research intends to examine the relationship between corporate governance and firm performance. A sample consists of 1,276 company-year observations (for 116 companies during 11 years from- 2011 to 2021. The data is extracted from audited financial statements and macroeconomic indicators are obtained from international databases (for example: The World Bank). Both categories of book value (return and asset and return on equity) and market value (Q-Tobin) performance indicators are used in this research to increase result credibility. 

Our findings show no relationship between board size and performance indicators (both market based and booked value based). Other findings implicate positive relationship between non-executive boards and performance. Finally, research results suggest negative adjustments in presence of institutional macroeconomic factors, some economic and institutional factors had negative adjustment in presence of ROA and ROE. Using market-based proxy for company performance provided similar results regarding negative adjustment of institutional macroeconomic factors.

Key Words: Corporate Governance, Firm Performance, Institutional Factors, Macroeconomic Factors

جعفری­منش ابراهیم، سمانه غلامی سمانه(۱۴۰۱)  اثر عوامل نهادی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نشریه تحلیل مالی،۶(۱)، ۳۸-۷۷

دریافت فایل مقاله jafarimanesh-compressed

بازدیدها: ۲۶

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*