بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی خوزین۱، نوید جوادی۲، جمال محمدی۳

 

۱  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

۲ دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاداسلامی  واحدعلوم تحقیقات تهران

۳ دکتری حسابداری ،حسابرس دیوان محاسبات کشور

ارتباط با نویسنده مسئول مکاتبات: mohamady_jamal@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۰۴/۰۷/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۱۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۲/۱۲/۱۳۹۷


The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

 

Ali khozin۱, Navid Javadi۲*, Jamal Mohammadi۳

۱ -Asistant professor, IAU, Aliabad Katool Branch, Iran

۲– Phd candicate,IAU, Science and Research Branch,Tehran, Iran

۳–  Phd of Accounting, Supreme Audit Court of Iran.

Received 04/07/2017, Revised 12/10/2018, Accepted 13/03/2019

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر بهبود رتبه افشا شرکت که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده­های مربوط به ۵۷ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و  روش رگرسیون خطی چندگانه برای اجرای مدل تحقیق استفاده شده است. براساس تحلیل‌ صورت گرفته، یافته­های پژوهش نشان داده است که کیفیت حسابرسی منجر به بهبود امتیاز افشا شرکت شده در صورتی ­که تمرکز مالکیت به صورت معناداری باعث تضعیف امتیاز افشا شرکت می­گردد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش از قبیل سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سهام شناور آزاد، تاثیری بر امتیاز افشا شرکت ندارند.

کلمات کلیدی: افشا، امتیاز، حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیم­ گیری


Abstract

 This study examines the effect of corporate governance mechanisms on firm disclosure rankings in case of companies listed in stock exchange. In this study, with selecting 57 largest companies listed in the Tehran Stock Exchange for period from 2014 to 2016 and running multiple linear regressions, it was observed that audit quality improves the disclosure ranking of listed companies. While the ownership concentration is significantly weaken the companies’ rankings. Other independent variables including institutional ownership, the number of non-executive directors and the free float ratio have no impact on company disclosure.

Keywords: Disclosure , score, corporate governance, information asymmetry, decision-making

نحوه رفرنس دادن

خوزین علی، جوادی نوید، محمدی جمال.(۱۳۹۷). بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی،۲(۲). ۸-۳۰

khozin Ali, Javadi Navid, Mohammadi Jamal, (2019) The Effect of Corporate Governance Mechanisms on disclosure score in Listed firms in  Tehran Stock Exchange, Journal of Financial analysis,2(2),8-30

دریافت مقاله

Javadi Navid&Mohammadi Jamal khozin Ali. The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of financial analysis, ۲: ۸-۳۰, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{khozin ali2019effect,
  title={The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange},
  author={khozin Ali, Javadi Navid\&Mohammadi Jamal},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2019},
  pages={8-30},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۱۳۹

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*