تحلیلی بر وضعیت سطح اشتغال و سلامتی جوانان در اقتصاد کشور

فریده صادقیان فرد

کارشناس ارشد  اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه  تهران(نویسنده مسئول)

ارتباط با نویسنده:fsadeghianf@gmail.com

تاریخ دریافت: ۰۶/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۱۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۲/۱۲/۱۳۹۷


The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy 

Farideh Sadeghian Fard *

MA in Economy, Faculty of Economy, University of Tehran

Received 28/10/2018, Revised 04/02/2019, Accepted 13/03/2019


چکیده

سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می­باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمله موارد با اهمیت در هر اقتصادی است.  از حدود سال ۱۹۷۹  مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات  سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می­دانند.

بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی ۱۳۷۰-  ۱۳۹۲، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.

 

کلمات کلیدی: بیکاری. سرمایه انسانی. نرخ مرگ ومیر.نوسانات اقتصادی

Employment and  also unemployment rates are important variables in macroeconomic analyses, since they both have numerous economic consequences and influence on social-individual conditions as well. Changes in the unemployment rate, and its correlation with individual health (as an important factor in human resources), have always been the subject of previous research. Some studies consider health as a counter-cyclical variable. On the other hand, some studies consider the level of health as a cyclical variable.

Taking into account that the Iran’s economy suffers from stagnation and a rising unemployment rate with a mostly young unemployed population, studying the correlation between health and employment is great importance. The present study adopts the OLS regression developed by Burner (2009) to study the relationship among health, unemployment and economic fluctuations in Iran from 1990 to 2012. The data have been collected from the World Bank and the Statistical Center of Iran. The variables used in the study include death rate, as the dependent variable, the proportion of the employed individuals older than 15 to the whole population (employment rate) and gross domestic product per employed person, as independent variables, and government expenditure for health, expenses for tobacco in the family budget (the life style index), shadow economy (for assessing the working conditions of the unemployed), as the mediator variable. Research’ results show that there is a direct relationship between the level of health and unemployment, and also the death rate is a cyclical variable in Iran.

  keywords: unemployment , human resources , death rate , economic fluctuation

نحوه رفرنس دادن:

فریده صادقیان فرد(۱۳۹۸) تحلیلی بر وضعیت سطح اشتغال و سلامتی جوانان در اقتصاد کشور، نشریه تحلیل مالی،۲(۲)،۵۲-۶۶

 

Farideh Sadeghian Fard (2019).The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy Journalof Financial Analysis 2(2),52-66

فایل کامل مقاله

SadeghianFard Farideh. The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy . Journal of financial analysis, ۲: ۵۲-۶۶, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{sadeghianfard farideh2019relationship,
  title={The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy },
  author={SadeghianFard Farideh},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2019},
  pages={52-66},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۲۰

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*