تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه ۲۰ دانشگاه جامع برتر سال ۹۵-۹۴ نظام رتبه بندی ISC

تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه ۲۰ دانشگاه جامع برتر سال ۹۵-۹۴ نظام رتبه بندی ISC

ناهید کیائی طالقانی۱، حسن رضا زین آبادی۲

۱ دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی

۲ دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

ارتباط با نویسنده: hzeinabadi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۰/۰۸/۱۳۹۷


Reflective Indices On The Organizational Ranks In The Top Universities In Iran: 20 Best Universities between 2015 to 2016 based on ISC Ranking System

Nahid Kiaie Taleghani ۱, Hasanreza Zeinabad۲ *

Ph.D. student of the higher education, Kharazmi University

Associate professor, Educational management Group, management faculty Kharazmi University

Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده

دانشگاه عالی ترین نهاد آموزشی است که با هدف تولید و ترویج علم، ارتقای دانش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین در زمینه های مختلف به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می پردازد. رده تشکیلاتی و سقف تعداد معاونت ها و مدیریت های مؤسسات آموزشی مستقل پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص های و ضرایب ماده “۶” آیین نامه تشکیلات که شامل ” تعداد دانشجویان روزانه”، ” تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” ، ” تعداد دانشجویان خارجی”،” تعداد مجله علمی پژوهشی” و ” تعداد پردیس،واحد بین­الملل، شعبه، دانشکده/پژوهشکده، مجتمع، آموزشکده، گروه و رشته آموزشی/ پژوهشی” می باشد، تعیین می شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسی شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در بین۲۰ دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندی ISC و مقایسه دانشگاه های مذکور از لحاظ شاخص­های تشکیلاتی انجام شد. در این تحقیق، بیست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه های یک تا بیست را از نظام رتبه بندی ISC  به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داده است در بین چهار گروه پنج عضوی از دانشگاه های برتر که دارای رتبه های یک تا بیست از نظام رتبه بندی ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص های تشکیلاتی اختلاف معنادار وجود دارد و این اختلاف مربوط به  امتیاز “تعداد دانشجویان روزانه” و امتیاز “تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” است.

کلمات کلیدی: رتبه بندی ، ISC ، دانشگاه جامع ، شاخص، دانشگاه دولتی.

Abstract

University is the highest educational institution in which with the aims of producing and promoting science and knowledge , training human resources in the different areas ,provides higher education and research deals. organizational rank and the number of deputies, and management of independent educational institutions are determined after calculating points based on parameters and coefficients of “6” rule of procedure of which includes the “daily Student “, “The number of full-time faculty members”, “Number of foreign students” the number of Journals “and” number of Colleges & faculties, International Branch, Branch, Faculty / Institute, complexes, schools, groups and academic / research “. The present study aimed to analyze the factors determining the organizational ranks among the top 20 comprehensive universities ranking system and compare ISC was organizing the mentioned universities in terms of index. The population of this study consists of two comprehensive universities affiliated to the Iranian Ministry of Science, Research and Technology ranked from one to twenty ranking system to have the ISC. The results showed that among the four groups of five members from great universities with a rating system of one to twenty in the ISC rankings, in terms of organizing scores were significantly different and this difference refers to the score of “number of daily students “and the “number of full-time faculty members”.

Keywords: Ranking، ISC ،University ،Index ،Public University

 

دریافت مقاله

بازدیدها: ۶۹

تحلیل روند شاخص‌های دروندادی مالی دانشگاه‌های برتر کشور (در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۱)

تحلیل روند شاخص‌های دروندادی مالی دانشگاه‌های برتر کشور 

(در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۱)

مهدیه فرازکیش۱، غلامعلی منتظر۲*

۱ پژوهشگر پسادکتری، سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
۲ دانشیار، گروه مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ارتباط با نویسنده: Montazer@modares.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۷/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۰/۰۸/۱۳۹۷


The Analysis Of The Trend Of Financial Indexes in The Best Universities In Iran (During 1983 To 2016)
Mahdieh Farazkish 1, Gholam Ali Montazer 2 *

۱.Postgraduate Researcher, Science and Technology Policy, Tarbiat Modarres University, Tehran
۲. Associate Professor, Department of Information Technology Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran
Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده
در «عصر دانش» موج گسترش‌کمّی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعۀکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه‌ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجۀ دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه‌های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجۀ مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه‌های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دورۀ زمانی سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است.

کلمات کلیدی: سیاستگذاری آموزش عالی، ارزیابی عملکرد، توسعه کمّی و کیفی، دروندادهای مالی

دریافت مقاله

بازدیدها: ۵۵

مشکلات عملی شدن سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش (یک مطالعه فرا تحلیلی)

مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش (یک مطالعه فرا تحلیلی)

تکتم نعمتی۱، علی غفاریان پناهی۲

۱ استادیار دانشگاه فرهنگیان

۲ دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ارتباط با نویسنده: nemati.toktam@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۵/۰۵/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۵/۰۶/۱۳۹۷


Problems of Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Education System in Iran , A Meta-Analysis 

Tectam Nemati۱,Ali Ghaffarian Panahi۲

۱- Assistant Professor of Farhangian University

۲- Ph.D. Student, Azad University, Central Tehran Branch

Received 06/08/2018, Revised 06/09/2018, Accepted 16/09/2018


چکیده

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش‌های آن انجام‌شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع‌آوری مقالات و پژوهش‌های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش‌های استخراج‌شده، استخراج داده‌های مورد نظر، طبقه‌بندی اطلاعات و داده‌های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه‌های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه‌بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته‌های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش‌های درونی و بیرونی درگیرد و می‌توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت‌های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی‌گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع  به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت‌گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است.

کلمات کلیدی: نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، تحلیل اقتصادی، سند تحول بنیادین

 

دریافت مقاله

 

بازدیدها: ۳۶۳

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

اسماعیل دریس جمعه۱ ، سکینه شاهی ۲ ، احمد سعیدی۳

۱ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز[۱]

۲ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (نویسنده مسئول)

۳ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ارتباط با نویسنده: ، sshahi@scu.ac.ir  &saeedi@scu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۹/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


Methods of Attracting Financial Resources in Schools by Successful Managers

, Ismail DrisJomeh۱, Sakineh Shahi۲, Ahmad Saeedi ۳

 MSc in Educational Management, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz -Corresponding Author

  Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Received 07/09/2018, Revised 20/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق  که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین،  سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

کلمات کلیدی: شیوه های جذب، منابع مالی، سبک مذاکره، مهارتهای مدیریت


The objective of this study was to investigate the managers’ skills and their success in attracting financial resources for public schools in Bandar Imam Khomeini. The research method was mixed. The statistical population of this study included male and female teachers and primary, secondary and secondary schools of Imam Khomeini port city. Using cluster random sampling method, 50 schools, 50 managers and 250 teachers were selected , with using a researcher-made questionnaire in a small section whose validity was confirmed by the faculty members of the educational sciences department in Ahvaz Jondishapour University . Its reliability was calculated by Cronbach’s alpha test of 0.75. In the qualitative section, an interview was conducted with seven successful managers whose purpose is sampling. The data analysis method was quantitative. The results show that the technical, human and perceptual skills of managers, on average, account for 0.44% of the variance in financial resources. In addition, the findings suggest that successful managers have used more realistic and analytical styles than unsuccessful managers. Successful managers’ strategies include educational, cultural and economic interventions to attract financial resources.

Keywords: financial resources, negotiation style, management skills


دریافت مقاله

بازدیدها: ۵۹

بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

فاطمه نصراللهی نیا

دانشجوی دکتری  برنامه­ ریزی توسعه آموزش عالی ، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

ارتباط با نویسنده: ، fatemehnasrollahinia@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


A Comparative Study Of Great Experiences in Financing & Financial Resources in Universities And Higher Education Institutions  (A Case Study: Singapore National University And Australian National University)

Fatemeh Nasrallahi Nia 1

Ph.D. Student of Higher Education Development Planning, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University

Received 08/09/2018, Revised 16/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می­شود و درآمدها و هزینه­های آن، چگونه مدیریت می­شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم­گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می­گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه­های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه­های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه­های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه ­های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت­های مالی آن­ها در طی سال­های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده­های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه­های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر  متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت­های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی­های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه­های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است.

کلمات کلیدی: بررسی مقایسه ای، صورت های مالی، مدیریت منابع مالی، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه ملی استرالیا

 

Today, education economics has a significant role in the higher education system of different countries all around the world. In fact, the  financial situation of the educational units and universities, and also how manage and finance their expenditures , are the key issues that T policy makers and decision makers is focusing on it and also fund management . Therefore, the present study is aimed to examine the financial status of the Australian National University and Singapore National university (as two of the leading universities in the world) . in this regard, their financial statements were reviewed and analysed during 2012 to 2016.  The research data were collected by related databases and the websites of the these two universities. Research findings have shown that the diversity of financing practices,transparency and financial accountability in these two universities are different. Also, the comparison of the financial status & figures of the National University of Singapore and the Australian National University shows that the Australian National University’s assets and liabilities ratio is higher than that of the National University of Singapore and also the higher proportion of the costs of the National University of Singapore compared to the National University Australia during 2012 to 2016 was clear.

دریافت مقاله

بازدیدها: ۵۲

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

مهدی مهدی۱، سید مهدی حسینی داورانی۲ ، مرتضی فیروزآبادی۳

۱ دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، گروه سیاست‌گذاری آموزش عالی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) m_mahdi@sbu.ac.ir

۲ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه سیاست‌گذاری آموزش عالی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

۳دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)چکیده

الگوی تعیین بودجه دانشگاه­ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه­های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می­شود که نهاده­محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف­های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه­ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه­ها مطالعه و آموزه‌هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته­های مطالعه نشان می­دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره­وری سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش­آموختگان، عملکرد موفقیت­آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع‎بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به­کارگیری نهادهای میانی، مأموریت‌گرا نمودن دانشگاه‌ها، هدفمندسازی کمک‌های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده‌محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی

آلمان، تأمین مالی دانشگاه، نهاده‌محوری، عملکردمحوری


Financing mechanisms of higher education, Case study universities in Germany

,Mahdi Mehdi, ,Seyed Mehdi Hosseini Davarani,Morteza Firuzabadi

۱-Ph.D. Student in Higher Education Development Planning, Higher Education Policy Making, Iranian Thinking Networks (ITAN)
۲-Department of Higher Education Policy Making, Iranian Thinking Networks (ITAN)
۳-Ph.D. Student in Economics and Financial Management of Higher Education,Manager,Iranian Thinking Networks(ITAN)
Abstract:

Financing and allocation mechanisms are important instruments in the governance of higher education. At present, in Iran, budget of public universities determined and distributed according to “per capita cost” model, which is input-based and not performance-oriented. In this research, in order to use successful experiences of developed higher education systems, using the descriptive method, university financing mechanisms applied by German government studied and extracted implications for higher education in Iran. The findings suggest that Germany, in spite of having a dominant public higher education, is successful in terms of investment efficiency, advancement of science and technology, and lowering the unemployment rate of graduates. Also, diverse financing mechanisms, establishing intermediate associations, stimulating university missions, targeting public aids, and performance-oriented- instead of input-oriented mechanisms, are the main elements of the German higher education finance system.

Keywords: financing universities ,input- based mechanism, performance -oriented, Germany


فایل مقاله 

بازدیدها: ۸۸

ارائه مدل‏های عملیاتی تامین‌مالی مبتنی بر ابزارهای نوین بدهی در آموزش‌عالی

محمد مهدی بحرالعلوم۱ ، نگار قوامی‌پور۲

۱ استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران(نویسنده مسئول)

۲ کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

ارتباط با نویسنده مسئول: m.bahrololoum@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۸/۰۷/۱۳۹۶  تاریخ انجام اصلاحات: ۲۳/۰۷/۱۳۹۶   تاریخ پذیرش: ۰۴/۰۹/۱۳۹۶

Provide operating models based on modern debt instruments in higher education

Mohammad mehdi Bahrololoom۱*   Negar Gavamipoor ۲ 

 1. Assistant professor finance and banking group, Allameh Tabatabaei University -Corresponding author
 2. Master of Financial Management, Allameh Tabatabaei University

     Email: m.bahrololoum@gmail.com

  Received:15/10/2017,Revised:10/10/2017,Accepted:25/11/2017


چکیده

نظر به رشد تقاضا در جامعه برای خدمات آموزشی و بین‏المللی شدن نظام آموزش عالی، التزام به کیفیت در ارائه خدمات به عنوان یک فاکتور کلیدی موفقیت نیازمند تامین مالی کارآمد فعالیت‏ها و برنامه‏ها در موسسات آموزش عالی است. در این راستا مقاله حاضر به  آسیب‏شناسی روش‏های متعارف تامین مالی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و در نهایت ارائه مدل‏های عملیاتی با بهره‏گیری از ابزارهای نوین تامین مالی بازار سرمایه می‏پردازد. تامین مالی به پشتوانه دارایی‏ها و وجوه نقد دریافتنی موسسات آموزش عالی همراستا با سیاست‏های کلان مبنی بر خوداتکایی نظام آموزش عالی است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی و با هدف رفع کاستی‏های نظام تامین مالی متعارف به طراحی مدل عملیاتی اوراق وقفی، اوراق بهادار به پشتوانه وام‏های دانشجویی و نهایتا اوراق اجاره با لحاظ محدودیت‏ها و ملاحظات قانونی مربوطه می‏پردازد.

کلمات کلیدی: تامین‌مالی، ابزار بدهی، آموزش عالی، آسیب‌شناسی، تامین مالی خصوصی

 

Due to the increasing demand in the society for educational services and the internationalization of the higher education system, obligation to quality in providing services as key success factors requires efficient financing activities and programs in higher education institutions. In this regard, this paper investigates the pathology of conventional financing methods in universities and higher education institutes, and ultimately presents operating models using modern capital market instruments. Financing backed assets and cash from receivables of higher education institutions are in line with the strategic policies of self-reliance of the higher education system. Accordingly, this research uses a descriptive approach and pursues the goal of overcoming the deficiencies of conventional financing  system through the design of an operational model of endowment securities, student loans asset-.backed securities and ijara securities with considering the associated restriction and provisions

Keywords: financing, debt instrument, higher education, private financing


Negar Gavamipoor Mohammad mehdi Bahrololoom. Provide operational models based on modern debt instruments in higher education . Journal of Financial Analysis , ۲: ۳۰-۳۹, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ mohammad mehdi bahrololoom۲۰۱۸,
 title={ Provide operational models based on modern debt instruments in higher education },
 author={ Mohammad mehdi Bahrololoom, Negar Gavamipoor },
 journal={ Journal of Financial Analysis },
 year={2018},
 pages={30--39},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۱۴۸

رویکردهای نظری در تخصیص منابع مالی در آموزش عالی

احمد سعیدی

دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی و استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارتباط با نویسنده: a_saidee@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۲۷/۱۰/۱۳۹۶


Theoretical approaches for allocating funds in higher education

Ahmad Saeeidi

Associate Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education. Corresponding author

Email: a_saidee@yahoo.com

 Received 14/10/2017, Revised 11/11/2017, Accepted 17/01/2017


چکیده

در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می‌گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می‌کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می‌کنند و دلواپس چه مسئله‌ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می‌گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه‌ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می‌کنند، مبنای گزینش تئوری‌های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه‌ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می‌رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند.  همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع)  نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است.

کلمات کلیدی: تخصیص منابع مالی، آموزش عالی، رویکردهای نظری تخصیص منابع


Theoretical approaches for allocating funds in higher education/Ahmad Saeeidi

In the area of allocating funds in higher education, the key question is that what happens in practice about the allocation of funding within the university. Does the allocation of internally-funded resources have an economic logic ? Simply put, “What do they really think in allocating budget and what means when allocating funds within a university? Budget settings (for example, a government board or directors of the university), both as manager (and of course, the politicians), whether they consider purely rational-economic aspects or they also seek benefits in allocating financial resources.

In this article, the problem that “how universities behave about the resource allocation process” was the basis for choosing different theories to explain the various aspects of this decision-making process regarding the allocation of resources within the university. In this paper, we review several theories that are appropriate for “explaining the basis of the distribution and allocation of financial resources within higher education.” In this regard, although there are several theories about the university as an organization, but there are two theories that seem most appropriate to allocate resources to universities (especially government universities). These two are rational-political theory and critical-political theory. Also, two other theories (firm economic theory and resource dependency theory), which appear to be related to explaining the process of resource allocation within the university, have been investigated (but have been identified as part of the previous two theories and within them).
At the end of the article, a comparison is made between these two theoretical approaches and by presenting the empirical evidence and findings of the allocation of funds within the higher education of Iran, we have analyzed and applied these two theories in higher education in Iran and provided recommendations for them

Key words: allocation ,funds, higher education, theoretical approaches


Ahmad Saeeidi . Theoretical approaches for allocating funds in higher education . Journal of Financial Analysis , ۲: ۳۰-۳۹, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ ahmad saeeidi ۲۰۱۸,
 title={ Theoretical approaches for allocating funds in higher education },
 author={ Ahmad Saeeidi },
 journal={ Journal of Financial Analysis },
 year={2018},
 pages={30--39},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۱۳۷

ابزارهای نوین تامین منابع مالی در دانشگاههای نسل سوم

اکبر فرجی ارمکی

دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط با نویسنده: . afarajia@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۶/۱۱/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۲۱/۱۲/۱۳۹۶


New Tools for Financing in Third-Generation Universities

Akbar Faraji Armaki

Ph.D Higher Education Management, ShahidBeheshti University

Email: afarajia@gmail.com


چکیده

آموزش عالی مانند سایر نهاد­های اجتماعی تابع ساز­وکار­های اقتصادی و کسب­و­کار بوده و اصول سنجش و ارزیابی کارایی و اثر بخشی این نهاد در دو بعد درآمد­ها و هزینه ها همواره مدنظر تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی است و از اولویت­های اول هر جامعه بشمار می­رود . امادر خصوص حفظ و نگهداشت آموزش عالی و نیز توسعه آن منابع بسیار محدود است. بحث تأمین مالی و یافتن روش های مناسب آن در دانشگاه ها به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در حوزه های تأمین مالی دانشگاه ها تبدیل شده است ؛ از این رو شناخت و بررسی ابزارهای  نوین تأمین مالی اجتناب ناپذیر است . ابزار مالی مانند صکوک ، اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها و اوراق رهنی از مهم ترین ابزار های نوین تأمین مالی است . با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله شرایط کنونی اقتصاد ایران ، اوراق صکوک می تواند یکی از بهترین گزینه های تأمین مالی برای آموزش عالی کشور به حساب آید. در این مقاله به بررسی این ابزارهای مالی پرداخته می شود.

 

لغات کلیدی: تامین مالی، ابزارهای مالی، آموزش عالی، صکوک


New Tools for Financing in Third-Generation Universities /Akbar Faraji Armaki

In higher education institutes, as well as the other social institutions, financing is more important for being live in the society. The principles of measuring and evaluating the effectiveness of the higher education institutes in two dimensions of income and expenditure are always considered by all policy makers in the higher education systems and priority planners. The development and supplement of those resources are very limited. The discussion of funding and finding appropriate financial resources at universities has become one of the main concerns of policy makers in the field of financing universities; hence the recognition and review of new financial instruments is necessary. Financial instruments like Sukuk, assets backed securities are one of the most important modern financing tools. With regard to all aspects, including the current state of Iran’s economy, Sukuk papers can be considered as one of the best financing options for higher education in Iran.

keywords: financing,financial instrument, higher education,Sukuk

Faraji Armaki. New Tools for Financing in Third-Generation Universities /Akbar Faraji Armaki. Journal of Financial Analysis , ۲: ۳۰-۳۹, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ faraji armaki ۲۰۱۸,
 title={ New Tools for Financing in Third-Generation Universities /Akbar Faraji Armaki},
 author={ Faraji Armaki },
 journal={ Journal of Financial Analysis },
 year={2018},
 pages={30--39},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۱۵۳

آموزش عالی و مساله بهره وری و تامین منابع

اصغر زمانی۱، مهتاب پور آتشی۲

۱ استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی                                                               

۲ استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارتباط با نویسنده: . Ofogh557@yahoo.com


Higher Education and the Efficiency and Resources 

Asghar zamani۱*. Mahtab pouratashi۲

 1. Assistant Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education. Corresponding author
 2. Assistant Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education.

Email: Ofogh557@yahoo.com


Abstract 

Today, the issue of funding and productivity, especially in the field of financial resources and human resource, has become more and more emphasized and university progress and higher education sometimes measured based on it. In fact, this is an attitude to rationalizing academic activities.Work force, especially academic staff in higher education and universities, is one of the factors influencing the productivity of universities. Often while speaking of funding and productivity of the university, the issue of financial problems, the heavy volume of education and teaching, lack of efficient work force, inadequate facilities, academic independence and scientific freedom comes to mind.  The point neglected is how to get resources out of human resources productivity and to maintain the current resources of the university and use it best. On the other hand, since the dynamism of university activities and the granting of autonomy to universities is one of the basic principles of the productivity of academic staff, it is necessary to know the issues ahead of these subjects.
Among these issues, it can be note to the lack of clarity of exact impact of university autonomy on the productivity of human resources. Findings of the study indicate that the “University culture” index has the highest impact on the University’s staffing efficiency. In addition, with the development of academic and human resources in the productivity and preservation of organizational resources, a huge development can be make. 


Asghar zamani. Mahtab pouratashi. Higher Education and the Efficiency and Resources . Journal of Financial Analysis , ۲: ۱۶-۲۹, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ asghar zamani. mahtab pouratashi۲۰۱۸,
 title={ Higher Education and the Efficiency and Resources },
 author={ Asghar zamani. Mahtab pouratashi},
 journal={ Journal of Financial Analysis },
 year={2018},
 pages={16--29},
 publisher={IJFA}
}

 دریافت فایل مقاله

بازدیدها: ۸۴