اثر حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران

نرگس جلالی پور ۱*، محمد جمالی ۲، شهریار انصاری چهارسوقی۳

۱.کارشناس ارشد مهندسی مالی، موسسه آموزش عالی پرندک ( نویسنده مسئول)

۲.دکترا ، مدرس موسسه آموزش عالی پرندک

۳.دکترا، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی پرندک

ارتباط با نویسنده: nargesjalali61(a)gmail.com

تاریخ دریافت: ۳۱/۰۴/۱۳۹۸، تاریخ انجام اصلاحات: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


The Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking in Iran

Narges Jalalipour۱*,Mohammad Jamali۲, Shahriar Ansari Chaharsoughi۳

۱.Master of financial Engearaning, Parandak Higher Education Institute, corresponding author

۲.Lecturer, Parandak Higher Education Institute

۳.Faculty Member, Parandak Higher Education Institute

Received 28/10/2018, Revised 04/02/2019, Accepted 13/03/2019


چکیده

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­ های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک­ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک­ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

 

کلمات کلیدی: کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، حاکمیت شرکتی، سهامدار نهادی


Abstract

The purpose of this research is to know the importance of capital adequacy and corporate governance in limiting excessive risk-taking in banking system in Iran. Using 15 listed banks in Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016 and panel multivariate regression, the results showed that capital adequacy, institutional shareholder and board independence had a significant and a negative impact on bank risk-taking, and size of board and duality of CEO responsibility also had a positive and significant effect on bank risk-taking.

Keywords: capital adequacy, risk-taking, corporate governance, institutional shareholder

نحوه رفرنس دادن:

 جلالی پور نرگس، جمالی محمد، انصاری چهارسوقیشهریار(۱۳۹۸)،اثر ساختار حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران، نشریه تحلیل مالی، ۳(۱)،

 

Jalalipour Narges, Jamali Mohammad, Ansari Chaharsoughi Shahriar(2019),the Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking , Journal of financial analysis, 3(1)

[BibTeX] [Download PDF]

فایل کامل مقاله

Jamali Mohammad Jalalipour Narges. the Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking. Journal of financial analysis, ۳, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{jalalipour narges2019effect,
 title={the Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking},
 author={Jalalipour Narges,Jamali Mohammad,Ansari Chaharsoughi Shahriar},
 journal={Journal of financial analysis},
 year={2019},
 pages={},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۹۶

تحلیلی بر وضعیت سطح اشتغال و سلامتی جوانان در اقتصاد کشور

فریده صادقیان فرد

کارشناس ارشد  اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه  تهران(نویسنده مسئول)

ارتباط با نویسنده:fsadeghianf@gmail.com

تاریخ دریافت: ۰۶/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۱۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۲/۱۲/۱۳۹۷


The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy 

Farideh Sadeghian Fard *

MA in Economy, Faculty of Economy, University of Tehran

Received 28/10/2018, Revised 04/02/2019, Accepted 13/03/2019


چکیده

سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می­باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمله موارد با اهمیت در هر اقتصادی است.  از حدود سال ۱۹۷۹  مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات  سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می­دانند.

بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی ۱۳۷۰-  ۱۳۹۲، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.

 

کلمات کلیدی: بیکاری. سرمایه انسانی. نرخ مرگ ومیر.نوسانات اقتصادی

Employment and  also unemployment rates are important variables in macroeconomic analyses, since they both have numerous economic consequences and influence on social-individual conditions as well. Changes in the unemployment rate, and its correlation with individual health (as an important factor in human resources), have always been the subject of previous research. Some studies consider health as a counter-cyclical variable. On the other hand, some studies consider the level of health as a cyclical variable.

Taking into account that the Iran’s economy suffers from stagnation and a rising unemployment rate with a mostly young unemployed population, studying the correlation between health and employment is great importance. The present study adopts the OLS regression developed by Burner (2009) to study the relationship among health, unemployment and economic fluctuations in Iran from 1990 to 2012. The data have been collected from the World Bank and the Statistical Center of Iran. The variables used in the study include death rate, as the dependent variable, the proportion of the employed individuals older than 15 to the whole population (employment rate) and gross domestic product per employed person, as independent variables, and government expenditure for health, expenses for tobacco in the family budget (the life style index), shadow economy (for assessing the working conditions of the unemployed), as the mediator variable. Research’ results show that there is a direct relationship between the level of health and unemployment, and also the death rate is a cyclical variable in Iran.

  keywords: unemployment , human resources , death rate , economic fluctuation

نحوه رفرنس دادن:

فریده صادقیان فرد(۱۳۹۸) تحلیلی بر وضعیت سطح اشتغال و سلامتی جوانان در اقتصاد کشور، نشریه تحلیل مالی،۲(۲)،۵۲-۶۶

 

Farideh Sadeghian Fard (2019).The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy Journalof Financial Analysis 2(2),52-66

فایل کامل مقاله

SadeghianFard Farideh. The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy . Journal of financial analysis, ۲: ۵۲-۶۶, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{sadeghianfard farideh2019relationship,
 title={The relationship between employment situation and health condition among Young Adults in Iran Economy },
 author={SadeghianFard Farideh},
 journal={Journal of financial analysis},
 year={2019},
 pages={52-66},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۵۷

بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی خوزین۱، نوید جوادی۲، جمال محمدی۳

 

۱  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

۲ دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاداسلامی  واحدعلوم تحقیقات تهران

۳ دکتری حسابداری ،حسابرس دیوان محاسبات کشور

ارتباط با نویسنده مسئول مکاتبات: mohamady_jamal@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۰۴/۰۷/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۱۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۲/۱۲/۱۳۹۷


The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

 

Ali khozin۱, Navid Javadi۲*, Jamal Mohammadi۳

۱ -Asistant professor, IAU, Aliabad Katool Branch, Iran

۲– Phd candicate,IAU, Science and Research Branch,Tehran, Iran

۳–  Phd of Accounting, Supreme Audit Court of Iran.

Received 04/07/2017, Revised 12/10/2018, Accepted 13/03/2019

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر بهبود رتبه افشا شرکت که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده­های مربوط به ۵۷ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و  روش رگرسیون خطی چندگانه برای اجرای مدل تحقیق استفاده شده است. براساس تحلیل‌ صورت گرفته، یافته­های پژوهش نشان داده است که کیفیت حسابرسی منجر به بهبود امتیاز افشا شرکت شده در صورتی ­که تمرکز مالکیت به صورت معناداری باعث تضعیف امتیاز افشا شرکت می­گردد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش از قبیل سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سهام شناور آزاد، تاثیری بر امتیاز افشا شرکت ندارند.

کلمات کلیدی: افشا، امتیاز، حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیم­ گیری


Abstract

 This study examines the effect of corporate governance mechanisms on firm disclosure rankings in case of companies listed in stock exchange. In this study, with selecting 57 largest companies listed in the Tehran Stock Exchange for period from 2014 to 2016 and running multiple linear regressions, it was observed that audit quality improves the disclosure ranking of listed companies. While the ownership concentration is significantly weaken the companies’ rankings. Other independent variables including institutional ownership, the number of non-executive directors and the free float ratio have no impact on company disclosure.

Keywords: Disclosure , score, corporate governance, information asymmetry, decision-making

نحوه رفرنس دادن

خوزین علی، جوادی نوید، محمدی جمال.(۱۳۹۷). بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی،۲(۲). ۸-۳۰

khozin Ali, Javadi Navid, Mohammadi Jamal, (2019) The Effect of Corporate Governance Mechanisms on disclosure score in Listed firms in  Tehran Stock Exchange, Journal of Financial analysis,2(2),8-30

دریافت مقاله

Javadi Navid&Mohammadi Jamal khozin Ali. The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of financial analysis, ۲: ۸-۳۰, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{khozin ali2019effect,
 title={The Effect Of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Score of Listed Companies in Tehran Stock Exchange},
 author={khozin Ali, Javadi Navid\&Mohammadi Jamal},
 journal={Journal of financial analysis},
 year={2019},
 pages={8-30},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۵۸

بررسی مالکیت و ساختار هلدینگ های سرمایه گذاری ملزم به ارایه اطلاعات به بورس اوراق بهادار تهران

رضا داغانی۱، فائزه مجدی ۲

۱-دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
۲-کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول)
ارتباط با نویسنده مسئول مکاتبات ifin/@post.com
تاریخ دریافت: ۱۲/۱۰/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۰/۱۲/۱۳۹۷

A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange

*Daghani Reza1 Majdi Faezeh2

۱ .Ph.D. of Accounting, Tarbiat Modares University
۲ .Master of Accounting, Allameh Tabataba’i University

Received 02/01/2019, Revised 14/02/2019, Accepted 11/03/2019


چکیده
از آنجایی که هلدینگ ها بدلیل یکپارچگی و فرآیند توسعه داخلی خود می توانند، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش دهند، در خلق ارزش برای سهامداران از یک سو و جامعه از سوی دیگر نقش بسزایی دارند. اما شیوه اعتبار بخشی به گزارشهای مالی آنها متفاوت با سایر شرکتها است. وضعیت پرتقوی سرمایه گذاری و نیز میزان و سطح مالکیت و در نهایت معاملات درون گروهی شرایط خاصی را برای این شرکت ها پدید می آورد. بنابراین شاخص های ریسک و نیز ساختار کنترلی متفاوتی در این شرکت ها پدیدار میشود. در بررسی صورت گرفته در خصوص ۳۳ هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص شده است بیشتر آنها سرمایه گذاری صرف هستند. همچنین با بررسی میزان مالکیت و نیز کنترل شرکتها، مشخص شده است که بیشتر هلدینگها در مالکیت صندوقهای بازنسشتگی (به طور متوسط ۳۷ درصد) بوده و بعد از آن شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی با ۲۴ درصد مالکیت را بر عهده داشته اند. در بررسی نوع گزارش حسابرس در مجموعه های هلدینگ مورد بررسی، مشخص شده است، بیشتر هلدینگهای سرمایه گذاری صرف، گزارش مشروط دریافت داشته اند. همچنین در حدود ۶۰ درصد هلدینگها در دو سال اخیر تغییر مدیر عامل داشته اند و در برخی از موارد دفعات تغییر مدیر عامل طی دو سال به ۴ بار نیز رسیده است که نشان از عدم ثبات مدیریتی در این هلدینگ ها دارد.

کلمات کلیدی: هلدینگ، سرمایه گذاری صرف؛ ساختار، مالکیت ، مدیرعامل، حسابرس

Abstract

Because of their integration and internal development process in holding companies can reduce information asymmetry and financial constraints; they play a key role in creating value for shareholders on one hand and society on the other hand. But the type of financial reporting credibility for these companies is different from other ones. The investment status as well as the amount and level of ownership and ultimately the intra-group transactions create special conditions for them. Therefore, different risk indicators and different control structures emerge in holding companies. It is worth noting that each holding company is made up of different purposes. In this research, 33 holdings accepted in Tehran stock exchange are selected, we find that, most of which are pure investing structure. our findings about ownership and corporate control revealed that most of the holdings were held by retirement funds (37% on average), followed by large industrial and manufacturing companies with 24% ownership on average. In examining the type of auditor’s report in the holding companies, it was found that most of the mere investing holdings received a qualified report. Also, about 60% of the holdings had changed CEO in the last two years, and in some cases, the number of CEOs has changed four times over the past two years, indicating a lack of managerial instability in them.

Keywords: Holding , pure investing , structure, ownership, CEO, auditor

 

نحوه رفرنرس دادن:

داغانی، رضا،مجدی فائزه (۱۳۹۷) بررسی مالکیت و ساختار هلدینگ های سرمایه گذاری ملزم به ارایه اطلاعات به بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی ۲(۲).۱-۸

Daghani Reza & Majdi Faezeh.(2019).A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange, Journal of financial Analysis , 2(2).1-8.

دریافت مقاله

Daghani Reza & Majdi Faezeh. A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange. Journal of financial analysis, ۲: ۱-۷, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{daghani reza & majdi faezeh2019review,
 title={A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange},
 author={Daghani Reza \& Majdi Faezeh},
 journal={Journal of financial analysis},
 year={2019},
 pages={1-7},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۹۶

رابطه ریسک پذیری شرکت با ساختار مالکیت با تاکید بر نقش بستر قانونی و گروه های تجاری

 

حمیده اثنی عشری۱، حسن مرادقلی۲

۱-استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول)

۲-کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی و شریک موسسه حسابرسی حافظ گام

ارتباط با نویسنده مسئول مکاتبات h_asnaashari(a)sbu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۲/۰۹/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۱۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۵/۱۲/۱۳۹۷


The Relationship Between Corporate Risk Taking & Ownership Structure With Emphasize on Legal Environment And Business Groups 

Asnaashari Hamideh*۱ Moradgholi Hassan ۲

۱ -Assistant Professor in Management And Accounting Faculty, Shahid Beheshti University

۲– Master of Accounting, Shahid Beheshti University

Received 03/12/2017, Revised 12/10/2018, Accepted 15/03/2019


چکیده

در این پژوهش رابطه ریسک پذیری شرکت با ساختار مالکیت بررسی شده است. ریسک پذیری با استفاده از واریانس بازده دارایی های شرکت و ساختار مالکیت از طریق سطح مالکیت سهامدار عمده اندازه گیری شده اند. به علاوه، اثر عضویت در گروه های تجاری و بهبود بستر قانونی بر رابطه ریسک پذیری با ساختار سرمایه نیز تحلیل شد. در این راستا اطلاعات ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون- روش اثرات ثابت به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است درصد مالکیت سهامدار عمده با ریسک پذیری رابطه منفی معناداری دارد، بدین معنی که با افزایش درصد مالکیت سهامدار عمده ریسک پذیری شرکت کاهش می یابد. همچنین یافته ها نشان داد عضویت شرکتها در گروه تجاری و بهبود بسترقانونی تاثیری بر رابطه بین مالکیت سهامدار عمده و ریسک پذیری نداشته است.

کلمات کلیدی: ریسک پذیری، ساختار مالکیت، بهبود بستر قانونی، گروه های تجاری

Abstract

In this research, the relationship between corporate risk taking and ownership structure is investigated. Corporate risk taking measured by the variance of ROA and ownership structure is proxied by the level of the Major shareholder owner-ship. In this regard ,with the data of 113 Companies listed in Tehran Stock Exchange for a period from 2010 to 2015  and using Regression analysis-Fixed effects method, the result indicates that there is a significant negative relationship between major shareholder ownership and risk taking; it means if major share-holder ownership increases then corporate risk taking decreases. The findings also show that being a member of business groups and the legal environment improvement have no effect on the relationship between major shareholder owner-ship and risk taking.

 keywords: Risk taking, ownership structure, legal environment improvements, business groups

 

نحوه رفرنس دادن:

اثنی عشری حمیده ، حسن مرادقلی (۱۳۹۷) رابطه ریسک پذیری شرکت با ساختار مالکیت با تاکید بر نقش بستر قانونی و گروه های تجاری، نشریه تحلیل مالی،۲(۲).۶۷-۸۷

 

Asnaashari Hamideh & Moradgholi Hassan.(2019). The Relationship Between Corporate Risk Taking & Ownership Structure With Emphasize on Legal Environment & Business Groups, Journal of financial analysis, 2(2)67-87,

Asnaashari Hamideh&Moradgholi Hassan. The Relationship Between Corporate Risk Taking & Ownership Structure With Emphasize on Legal Environment And Business Groups. Journal of financial analysis, ۲: ۶۷-۸۷, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{asnaashari hamideh&moradgholi hassan2019relationship,
 title={The Relationship Between Corporate Risk Taking \& Ownership Structure With Emphasize on Legal Environment And Business Groups},
 author={Asnaashari Hamideh\&Moradgholi Hassan},
 journal={Journal of financial analysis},
 year={2019},
 pages={67-87},
 publisher={IJFA}
}

 

بازدیدها: ۱۱۳

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)

امین مینا جویباری ۱کامران بابادی۲

۱,۲کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

ارتباط با نویسنده مسئول:Babadi89@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۰۷/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۰/۰۶/۱۳۹۷


Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES

 Amin Mina Jouybari۱* , Kamran Babadi۲

۱-Master of Accounting at University of Mazandaran.Corresponding Author 

۲-Master of Accounting at University of Mazandaran.

Email:BABADI89@YAHOO.COM

Received 29/08/2018, Revised 09/09/2018, Accepted 11/09/2018


چکیده

با توجه به شرایط فعلی بازار در جهان، شرکت های کوچک و متوسط در معرض توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار دارند. در نتیجه این شرکت ها در برخی از کشورها به تهیه و ارائه گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بین المللی اقدام کردند. این پژوهش با رویکردی نقادانه گزارشگری بین المللی را برای این نوع شرکت ها بررسی می کند. علاوه بر این تلاش دارد تا چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به توسعه و پیاده سازی استاندارد های بین المللی در قالب گزارشگری در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نماید. انتظار می رود نتایج این تحقیق بتواند تا حد زیادی تحلیل های صورت گرفته پیرامون گزارشگری بر مبانی استاندارد های بین المللی را برای شرکت های کوچک و متوسط اصلاح نماید. چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی در شرکت های بزرگ در ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید.

کلید واژه ها: استانداردهای بین المللی حسابداری، شرکت کوچک و متوسط، گزارشگری شرکتی، پاسخگویی


Abstract

Given the current market conditions in the world, small and medium-sized enterprises are subject to the attention of many investors. As a result, companies in some countries began to report financial information based on international standards. This research examines the critical international reporting approach for these types of companies. In addition, it seeks to create a useful theoretical framework for making better decisions about the development and implementation of international standards in the form of reporting in small and medium enterprises. The results of this study are expected to largely correct the analysis of the reporting on the basis of international  standards for small and medium enterprises. It seems that small and medium-sized enterprises will also turn out to be fully compliant with international standards along with the large companies in Iran.

Key words: International standards, small and medium enterprises, corporate reporting, accountability

نحوه رفرنس دادن:

جویباری امین مینا، بابادی کامران(۱۳۹۷) پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SMES)، نشریه تحلیل مالی، ۲(۲)، ۳۱-۵۱

Jouybari Amin Mina & Babadi Kamran.(2019). Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises –SMES, Journal of financial analysis, 2(2),31-51

دریافت مقاله

JouybariAmin Mina&Kamran Babadi. Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES. Journal of financial analysis, ۲: ۳۱-۵۱, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{jouybariamin mina&kamran babadi2019adoption,
 title={Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises -SMES},
 author={JouybariAmin Mina\&Kamran Babadi},
 journal={Journal of financial analysis},
 year={2019},
 pages={31-51},
 publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۴۲۵

تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه ۲۰ دانشگاه جامع برتر سال ۹۵-۹۴ نظام رتبه بندی ISC

تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه ۲۰ دانشگاه جامع برتر سال ۹۵-۹۴ نظام رتبه بندی ISC

ناهید کیائی طالقانی۱، حسن رضا زین آبادی۲

۱ دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی

۲ دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

ارتباط با نویسنده: hzeinabadi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۰/۰۸/۱۳۹۷


Reflective Indices On The Organizational Ranks In The Top Universities In Iran: 20 Best Universities between 2015 to 2016 based on ISC Ranking System

Nahid Kiaie Taleghani ۱, Hasanreza Zeinabad۲ *

Ph.D. student of the higher education, Kharazmi University

Associate professor, Educational management Group, management faculty Kharazmi University

Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده

دانشگاه عالی ترین نهاد آموزشی است که با هدف تولید و ترویج علم، ارتقای دانش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین در زمینه های مختلف به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می پردازد. رده تشکیلاتی و سقف تعداد معاونت ها و مدیریت های مؤسسات آموزشی مستقل پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص های و ضرایب ماده “۶” آیین نامه تشکیلات که شامل ” تعداد دانشجویان روزانه”، ” تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” ، ” تعداد دانشجویان خارجی”،” تعداد مجله علمی پژوهشی” و ” تعداد پردیس،واحد بین­الملل، شعبه، دانشکده/پژوهشکده، مجتمع، آموزشکده، گروه و رشته آموزشی/ پژوهشی” می باشد، تعیین می شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسی شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در بین۲۰ دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندی ISC و مقایسه دانشگاه های مذکور از لحاظ شاخص­های تشکیلاتی انجام شد. در این تحقیق، بیست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه های یک تا بیست را از نظام رتبه بندی ISC  به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داده است در بین چهار گروه پنج عضوی از دانشگاه های برتر که دارای رتبه های یک تا بیست از نظام رتبه بندی ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص های تشکیلاتی اختلاف معنادار وجود دارد و این اختلاف مربوط به  امتیاز “تعداد دانشجویان روزانه” و امتیاز “تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” است.

کلمات کلیدی: رتبه بندی ، ISC ، دانشگاه جامع ، شاخص، دانشگاه دولتی.

Abstract

University is the highest educational institution in which with the aims of producing and promoting science and knowledge , training human resources in the different areas ,provides higher education and research deals. organizational rank and the number of deputies, and management of independent educational institutions are determined after calculating points based on parameters and coefficients of “6” rule of procedure of which includes the “daily Student “, “The number of full-time faculty members”, “Number of foreign students” the number of Journals “and” number of Colleges & faculties, International Branch, Branch, Faculty / Institute, complexes, schools, groups and academic / research “. The present study aimed to analyze the factors determining the organizational ranks among the top 20 comprehensive universities ranking system and compare ISC was organizing the mentioned universities in terms of index. The population of this study consists of two comprehensive universities affiliated to the Iranian Ministry of Science, Research and Technology ranked from one to twenty ranking system to have the ISC. The results showed that among the four groups of five members from great universities with a rating system of one to twenty in the ISC rankings, in terms of organizing scores were significantly different and this difference refers to the score of “number of daily students “and the “number of full-time faculty members”.

Keywords: Ranking، ISC ،University ،Index ،Public University

 

دریافت مقاله

بازدیدها: ۱۴۱

تحلیل روند شاخص‌های دروندادی مالی دانشگاه‌های برتر کشور (در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۱)

تحلیل روند شاخص‌های دروندادی مالی دانشگاه‌های برتر کشور 

(در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۱)

مهدیه فرازکیش۱، غلامعلی منتظر۲*

۱ پژوهشگر پسادکتری، سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
۲ دانشیار، گروه مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ارتباط با نویسنده: Montazer@modares.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۷/۰۸/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۰/۰۸/۱۳۹۷


The Analysis Of The Trend Of Financial Indexes in The Best Universities In Iran (During 1983 To 2016)
Mahdieh Farazkish 1, Gholam Ali Montazer 2 *

۱.Postgraduate Researcher, Science and Technology Policy, Tarbiat Modarres University, Tehran
۲. Associate Professor, Department of Information Technology Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran
Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده
در «عصر دانش» موج گسترش‌کمّی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعۀکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه‌ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجۀ دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه‌های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجۀ مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه‌های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانۀ بودجۀ دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازۀ زمانی سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دورۀ زمانی سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است.

کلمات کلیدی: سیاستگذاری آموزش عالی، ارزیابی عملکرد، توسعه کمّی و کیفی، دروندادهای مالی


Abstract

In the era of knowledge, the wave of expansion of universities and higher education centers has been on the agenda of different countries, but the balance between quantitative and qualitative development and consequently university funding for both dimensions is a major challenge, especially in the field of higher education. It has become the focus of the government’ allocation in the developing countries. Accordingly, this paper evaluates the qualitative and quantitative performance of top universities in the Iran in terms of financial input criteria and public sector investment. For this purpose, using documentary studies, three main criteria consisting of one quantitative and two qualitative criteria have been selected and the trend of changes of these criteria over 1983 To 2016 has been analyzed. The results show that the trend of changes in the quantitative criteria of “university approved budget” has been for almost all selected universities. Qualitative measures of “university budget per student” and “university budget per professor” also showed an improving trend over the period of 1990 to 2003. Due to the specific conditions in the Iran, in almost all of the three criteria, there has been a serious decline in them over the period of 1984 to 1991 years.

 

Keywords: Higher Education Policy Making, Performance Evaluation, Quantitative and Qualitative Development, Financial Inputs


 

 

دریافت مقاله

بازدیدها: ۱۱۸

مشکلات عملی شدن سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش (یک مطالعه فرا تحلیلی)

مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش (یک مطالعه فرا تحلیلی)

تکتم نعمتی۱، علی غفاریان پناهی۲

۱ استادیار دانشگاه فرهنگیان

۲ دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ارتباط با نویسنده: nemati.toktam@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۵/۰۵/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۵/۰۶/۱۳۹۷


Problems of Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Education System in Iran , A Meta-Analysis 

Tectam Nemati۱,Ali Ghaffarian Panahi۲

۱- Assistant Professor of Farhangian University

۲- Ph.D. Student, Azad University, Central Tehran Branch

Received 06/08/2018, Revised 06/09/2018, Accepted 16/09/2018


چکیده

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش‌های آن انجام‌شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع‌آوری مقالات و پژوهش‌های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش‌های استخراج‌شده، استخراج داده‌های مورد نظر، طبقه‌بندی اطلاعات و داده‌های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه‌های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه‌بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته‌های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش‌های درونی و بیرونی درگیرد و می‌توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت‌های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی‌گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع  به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت‌گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است.

کلمات کلیدی: نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، تحلیل اقتصادی، سند تحول بنیادین

Abstract

The purpose of this study is to investigate implementation problems of the fundamental evolution in the education system of the Islamic Republic of Iran and identify its challenges. In this research, through qualitative meta-analytic method, articles and research related to education document, analysis and classification of data related described the National Education Document, followed by the analysis of its characteristics and components, and the qualitative and quantitative results of the document-related research. According to the results of this research, the National Education Document addresses internal and external challenges and some of these challenges can be as lacking in environmental analysis and explaining the status quo, drawing attention to cultural differences, lack of attention to cultural differences. Decentralization in the education system and its two-way impact on the education system, public participation, the impact of political and governmental developments on the fundamental transformation of education, the impact of social and cultural factors on the fundamental path of educational transformation, and the impact of economic transformation. The results show that education, which relies solely on government revenues, will affect economic outlooks and paths of economic development. In the review, it has been found that, in addition to documenting the fundamental evolution of education, it has not fully addressed this issue, and has not provided a rhetorical orientation and policy regarding it.

Keywords : Education system; education; economic analysis; Fundamental Reform Document of Education (FRD)

دریافت مقاله

 

بازدیدها: ۸۹۴

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

اسماعیل دریس جمعه۱ ، سکینه شاهی ۲ ، احمد سعیدی۳

۱ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز[۱]

۲ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (نویسنده مسئول)

۳ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ارتباط با نویسنده: ، sshahi@scu.ac.ir  &saeedi@scu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۹/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


Methods of Attracting Financial Resources in Schools by Successful Managers

, Ismail DrisJomeh۱, Sakineh Shahi۲, Ahmad Saeedi ۳

 MSc in Educational Management, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz -Corresponding Author

  Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Received 07/09/2018, Revised 20/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق  که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین،  سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

کلمات کلیدی: شیوه های جذب، منابع مالی، سبک مذاکره، مهارتهای مدیریت


The objective of this study was to investigate the managers’ skills and their success in attracting financial resources for public schools in Bandar Imam Khomeini. The research method was mixed. The statistical population of this study included male and female teachers and primary, secondary and secondary schools of Imam Khomeini port city. Using cluster random sampling method, 50 schools, 50 managers and 250 teachers were selected , with using a researcher-made questionnaire in a small section whose validity was confirmed by the faculty members of the educational sciences department in Ahvaz Jondishapour University . Its reliability was calculated by Cronbach’s alpha test of 0.75. In the qualitative section, an interview was conducted with seven successful managers whose purpose is sampling. The data analysis method was quantitative. The results show that the technical, human and perceptual skills of managers, on average, account for 0.44% of the variance in financial resources. In addition, the findings suggest that successful managers have used more realistic and analytical styles than unsuccessful managers. Successful managers’ strategies include educational, cultural and economic interventions to attract financial resources.

Keywords: financial resources, negotiation style, management skills


دریافت مقاله

بازدیدها: ۲۰۱