کیفیت حسابرسی داخلی

کیفیت حسابرسی داخلی

به منظور تعیین الگوی کیفیت حسابرسی داخلی، پژوهشی در سال ١٣٩٨، توسط سعید محسنی نیا انجام شده است که به ترتیب معیارهای ذیل دارای اهمیت در سنجش کیفیت حسابرسی داخلی برشمردند.

«معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی»، طبقه «صـلاحیت » طبقه «استقلال» طبقه «سابقه و اندازه »

الف- در حوزه اجرای عملیات:

 1. «انجام ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسـی »،
 2. «اجرایـی نمـودنفعالیتهای حسابرسی داخلی بر مبنای برنامه مبتنی بر ریسک»،
 3. «دارا بـودن برنامـه مبتنـی بـر ریسک توسط واحـد حسابرسـی داخلـی »
 4. «وجـود سـاز و کـار پیگیـری مناسـب وضـعیت یافته ها و توصیه های حسابرسی»

در حائز بیشترین رتبه در میان معیارهای کیفیـت حسابرسی داخلی شده انـد کـه نشـان از اهمیـت طبقـه مـذکور و نقـش اساسـی آن در ارائـه خدمات با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

کیفیت حسابرسی داخلی در طبقه «صـلاحیت » پنج معیار  شامل

 1. «آشنا بودن حسابرسان داخلی با مهـارت هـای برقـراری ارتبـاط »
 2.  «آشـنا بودن حسابرسان داخلی با مهارتهای فناوری اطلاعات،
 3. «آشنا بـودن حسابرسـان داخلـی بـاصنعت صاحبکار»،
 4. «بهره مندی از برنامـه هـای آموزشـی توسـط حسابرسـان داخلـی » و
 5. «دارا بودن تحصیلات دانشگاهی بـالاتر توسـط حسابرسـان داخلـی »

کـه بـه ترتیـب اهمیـت بیـان گردیده، به عنوان معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی پذیرفته شد

 

در طبقـه اسـتقلال، چهـار معیـار  شـامل

 1. «تصـویب برنامـه واحـد حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره»،
 2. «انتصاب و عـزلمدیر حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یـا هیئـت مـدیره »،
 3. «تصـویب بودجـه سـالانه واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یا هیئـت مـدیره » و
 4. «ارائـه مسـتقیم گـزارش واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسـی یـا هیئـت مـدیره »

کـه بـه ترتیـب اهمیـت بیـان گردیده، به عنوان معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی  در حوزه استقلال پذیرفته شد.

سایر  دو معیـار شـامل

 1. «سـابقه واحـد حسابرسـی داخلـی » و
 2. «اندازه واحد حسابرسـی داخلـی »

بـه عنـوان معیارهـای سـنجش کیفیـت حسابرسـی داخلـی پذیرفته شد.

 

منبع: محسنی نیا, سعید, باباجانی, جعفر, بولو, قاسم. (۱۳۹۸). الگوی کیفیت حسابرسی داخلیپژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی۸(۲), ۷-۳۸.

بازدیدها: ۵۰

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*