لیست همایش های مورد تایید هیات تحریریه نشریه تحلیل مالی به شرح زیر است :

 

۱- logo2۱۵ همایش ملی حسابداری ایران

۲-imageedit_6_4911573547  (MEDU 2017)  iهمایش تامین مالی در آموزش عالی کشور  برای جزئیات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایید

www.meducate.ir 

۳-    همایش بهبود کیفیت و تامین مالی در صنعت گردشگری  IQFt2018    www.qtourism.ir

۴-     شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران www.isfacc.ui.ac.ir

۵- حامی رسمی نخستین همایش  رتبه بندی و ریسک اعتباری  ۲۰۱۸ www.crcr.ir    CRCR

بازدید: ۷۱