تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر ریسک نوسان های فروش شرکت با تأکید بر نقش مالکیت مدیریتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر ریسک نوسان های فروش شرکت با تأکید بر نقش مالکیت مدیریتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رسول یاری فرد ، فاطمه اصل یزدی۲

۱.استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه شهاب دانش

۲.کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش

*ایمیل نویسندۀ مسئول: Yari_fard@Yahoo.com


The effect of voluntary disclosure on company risk taking with an emphasis on the role of managerial ownership

Rasoul YariFard1*, Fatemeh Asl Yazdi2 

۱.Assistant professor of accounting, accounting department, Shahab Danesh University

۲.Master of accounting, Shahab Danesh University.

(E mail: Yari_fard@Yahoo.com (corresponding Author

Received 30/12/2022, Revised 20/06/2023, Accepted 22/06/2023

*Corresponding author

Email: Yari_fard@Yahoo.com

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر ریسک نوسان های فروش شرکت با تأکید بر نقش مالکیت مدیریتی است به همین منظور با استفاده از اطلاعات ۱۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ و با اجرای مدل رگرسیون چندگانه، نتایج پژوهش نشان داد افشای داوطلبانه اطلاعات بر ریسک نوسان های فروش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد و افزایش درصد مالکیت مدیریتی موجب تقویت این تأثیر می گردد. سایر نتایج نشاندهنده آن است که اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی بر ریسک نوسان­های فروش شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد و تأثیر اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی بر ریسک نوسان های فروش شرکت، مستقیم و معنادار است.

 

طبقه بندی موضوعی: G14 ،M41

کلمات کلیدی: افشای داوطلبانه، اطلاعات، ریسک نوسان های فروش شرکت، مالکیت مدیریتی

Abstract

The main purpose of the research is to know the effect of voluntary disclosure on the company’s risk-taking, emphasizing the role of managerial ownership. Using 115 listed companies in the Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2019 and runing the multiple regressions, the results showed that the voluntary disclosure of information has a direct and significant effect on the company’s risk-taking, and increasing the percentage of managerial ownership strengthens this effect. Other results indicated that the financial leverage and the ratio of accruals have an inverse and significant effect on the company’s risk-taking, and it is a direct and meaningful effect of the company’s size and operating cash flow on the company’s risk-taking

 Keywords: Voluntary disclosure ,information, company risk taking, managerial ownership 

نحوه رفرنس دادن:

یاری فرد رسول، اصل یزدی فاطمه.(۱۴۰۱). تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر ریسک نوسان های فروش شرکت با تأکید بر نقش مالکیت مدیریتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی،۶(۲)، ۱-۲۱

 YariFard  R., & Asl Yazdi F.,(2023) The effect of voluntary disclosure on company risk taking with an emphasis on the role of managerial ownership, Journal of financial analysis, 6(2) 1-21

دریافت فایل مقاله

 

بازدیدها: ۲۰

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*