این نشریه با انتشار مقاله های علمی ، پژوهشی در زمینه تحلیل های مالی با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر  و نیز افراد حرفه ای ، اهداف زیر را دنبال می کند:‌

-ارتقا و توسعه  تحیل های مالی در سطح بازار های مالی و در سطح شرکتها

-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان،دانشجویان، تحلیلگران

-نشر شیوه های متنوع تحلیل مالی و رویکردهای مورد استفاده

-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف بازارهای مالی

-ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو  تحلیل های مالی و توسعه آن از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان

-انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های  ابزارهای مالی، بازارهای پول و سرمایه، گزارشگری مالی و استاندارهای گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و نقش اعتبار بخشی آن، تحلیل های موقعیت  و گزارش های مدیریت.

بازدیدها: ۴۶۷