از مؤلفان تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در ارزیابی مقاله، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

شرایط بررسی مقالات:

تذکر: حداکثر تعداد صفحات مجاز برای نگارش مقالات ارسالی ۲۵ صفحه است.

ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله:

مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی است.

برگ مشخصات مقاله: این قسمت در صفحه اول مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول خواهد بود.

عنوان: عنوان مقاله منعکس‌کننده محتوای مقاله باشد.

چکیده فارسی: چکیده مقاله، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست‌آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است.

واژه‌های کلیدی: عبارت است از چند کلمه‌ی مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها بوده و در عنوان نیامده‌است.

مقدمه: در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و سوال های پزوهش ارایه شود . به اهم کارهای پژوهشی انجام‌شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد‌نظر تشریح و هدف مطالعه حاضر مشخص شود.

مواد و روش‌ها: شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته‌شده است.

نتایج: در برگیرنده‌ نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، شکل و تصویر است. از تکرار ارقام به صورت چندگانه (جدول و شکل) خودداری شود.

بحث: در این قسمت علل و روابط بین متغیرهای تحقیق در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث و تحلیل قرار ‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج و بحث را همزمان تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است.

نتیجه‌گیری: این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربردهای احتمالی و پشنهادهای آن است.

سپاسگزاری: این بخش، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان خواهد بود.

رفرنس : براساس معیار APA تهیه شود.

مثال:

  • García-Meca, E., and J.P. Sánchez-Ballesta.(2007), “A Meta-Analytic Vision of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance”, Corporate Governance.15 (5 ): 879–۸۹۳

.Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of financial economics۶۹(۳), ۵۰۵-۵۲۷.

.

نکته : لطفا تمام اسامی نویسندگان گذشته مورد استفاده در متن مقاله، مورد بررسی قرار گیرد  و رفرنس مناسب ارجاع شده باشد

 

 

بازدیدها: ۵۴۹