اثر مدیریت سود بر وخامت مالی در شرکت های دارای نفوذ قابل ملاحظه بخش دولتی

اثر مدیریت سود بر وخامت مالی در شرکت های دارای نفوذ قابل ملاحظه بخش دولتی

نادر کرم نژاد۱* رضا داغانی۲ 

  • کارشناس ارشد حسابداری داتشگاه آزاداسلامی واحد پیشوا
  • دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل نویسنده مسئول: karamnezhad@yahoo.com

The impact of earning management in Companies with significant government sector influence

Nader karamnezhad۱* Reza Daghani ۲

۱-Master of accounting, accounting department, IAU Tehran Varamin Pishva Branch

۲-Phd of accounting Tarbiat Modares University, and IAEE board member

 

*: Corresponding Author:  karamnezhad@yahoo.com

Received 14/03/2023, Revised 20/04/2023, Accepted 21/04/2023

 

 

چکیده

وخامت مالی، تحت تاثیر عوامل متعددی در شرکتها قرار دارد که مدیریت سود و وضعیت مالکیت بر این امر تاثیر گذار است به همین  منظور در این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود و مالکیت دولتی بر وخامت مالی شرکتها پرداخته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از بین شرکت های دولتی و نیز درج شده در بورس اوراق بهادار تهران  در دوره ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹  داده های ۴۶۲ شرکت انتخاب شده است. نتایج نشان داده است که نفوذ قابل ملاحظه دولتی، اثر معناداری بر وخامت مالی شرکت دارد ولی وخامت مالی تحت تاثیر مدیریت سود در شرکت های دارای نفوذ قابل ملاحظه بخش دولتی قرار نگرفته است.

 

کلمات کلیدی: وخامت مالی، مدیریت سود، مالکیت، دولت

طبقه بندی موضوعی : G1،G35،M4

Abstract

Financial distress is impact by several financial and accounting factors, which can be referred to earning management and ownership status. Therefore, in this study, the effect of earning management and government ownership on the financial distress is examined. In order to test the research hypotheses, in state-owned companies and firms listed in the Tehran Stock Exchange over the period 2014 to 2022 and using information of 462 firms, the results show that whenever government exercise significant influence in firms, it has an important effect on financial constraints. However, earnings management in companies with significant public sector influence does not have any impact on financial distress.

Keywords: financial deterioration, earning management, ownership, government

JEL classification: G1, G35, M41

نحوه رفرنس دادن:

کرم نژاد نادر، داغانی رضا.(۱۴۰۱). اثر مدیریت سود بر وخامت مالی در شرکت های دارای نفوذ قابل ملاحظه بخش دولتی، نشریه تحلیل مالی،۶(۱)، ۱-۱۷

دریافت فایل مقاله

بازدیدها: ۲۶

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*