بررسی مالکیت و ساختار هلدینگ های سرمایه گذاری ملزم به ارایه اطلاعات به بورس اوراق بهادار تهران

رضا داغانی۱، فائزه مجدی ۲

۱-دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
۲-کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول)
ارتباط با نویسنده مسئول مکاتبات ifin/@post.com
تاریخ دریافت: ۱۲/۱۰/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۲۰/۱۲/۱۳۹۷

A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange

*Daghani Reza1 Majdi Faezeh2

۱ .Ph.D. of Accounting, Tarbiat Modares University
۲ .Master of Accounting, Allameh Tabataba’i University

Received 02/01/2019, Revised 14/02/2019, Accepted 11/03/2019


چکیده
از آنجایی که هلدینگ ها بدلیل یکپارچگی و فرآیند توسعه داخلی خود می توانند، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش دهند، در خلق ارزش برای سهامداران از یک سو و جامعه از سوی دیگر نقش بسزایی دارند. اما شیوه اعتبار بخشی به گزارشهای مالی آنها متفاوت با سایر شرکتها است. وضعیت پرتقوی سرمایه گذاری و نیز میزان و سطح مالکیت و در نهایت معاملات درون گروهی شرایط خاصی را برای این شرکت ها پدید می آورد. بنابراین شاخص های ریسک و نیز ساختار کنترلی متفاوتی در این شرکت ها پدیدار میشود. در بررسی صورت گرفته در خصوص ۳۳ هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص شده است بیشتر آنها سرمایه گذاری صرف هستند. همچنین با بررسی میزان مالکیت و نیز کنترل شرکتها، مشخص شده است که بیشتر هلدینگها در مالکیت صندوقهای بازنسشتگی (به طور متوسط ۳۷ درصد) بوده و بعد از آن شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی با ۲۴ درصد مالکیت را بر عهده داشته اند. در بررسی نوع گزارش حسابرس در مجموعه های هلدینگ مورد بررسی، مشخص شده است، بیشتر هلدینگهای سرمایه گذاری صرف، گزارش مشروط دریافت داشته اند. همچنین در حدود ۶۰ درصد هلدینگها در دو سال اخیر تغییر مدیر عامل داشته اند و در برخی از موارد دفعات تغییر مدیر عامل طی دو سال به ۴ بار نیز رسیده است که نشان از عدم ثبات مدیریتی در این هلدینگ ها دارد.

کلمات کلیدی: هلدینگ، سرمایه گذاری صرف؛ ساختار، مالکیت ، مدیرعامل، حسابرس

Abstract

Because of their integration and internal development process in holding companies can reduce information asymmetry and financial constraints; they play a key role in creating value for shareholders on one hand and society on the other hand. But the type of financial reporting credibility for these companies is different from other ones. The investment status as well as the amount and level of ownership and ultimately the intra-group transactions create special conditions for them. Therefore, different risk indicators and different control structures emerge in holding companies. It is worth noting that each holding company is made up of different purposes. In this research, 33 holdings accepted in Tehran stock exchange are selected, we find that, most of which are pure investing structure. our findings about ownership and corporate control revealed that most of the holdings were held by retirement funds (37% on average), followed by large industrial and manufacturing companies with 24% ownership on average. In examining the type of auditor’s report in the holding companies, it was found that most of the mere investing holdings received a qualified report. Also, about 60% of the holdings had changed CEO in the last two years, and in some cases, the number of CEOs has changed four times over the past two years, indicating a lack of managerial instability in them.

Keywords: Holding , pure investing , structure, ownership, CEO, auditor

 

نحوه رفرنرس دادن:

داغانی، رضا،مجدی فائزه (۱۳۹۷) بررسی مالکیت و ساختار هلدینگ های سرمایه گذاری ملزم به ارایه اطلاعات به بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی ۲(۲).۱-۸

Daghani Reza & Majdi Faezeh.(2019).A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange, Journal of financial Analysis , 2(2).1-8.

دریافت مقاله

Daghani Reza & Majdi Faezeh. A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange. Journal of financial analysis, ۲: ۱-۷, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{daghani reza & majdi faezeh2019review,
  title={A Review of Ownership and Structure of Holdings Required to provide information for Tehran Stock Exchange},
  author={Daghani Reza \& Majdi Faezeh},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2019},
  pages={1-7},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۲۷

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*