رفتار ریسک پذیری و احتمال وقوع تقلب با نقش تعدیل کننده بحران مالی

رفتار ریسک پذیری و احتمال وقوع تقلب با نقش تعدیل کننده بحران مالی

محمد محمدی۱، سامان محمدی ، حسن همتی۳

۱، ۳ استادیار حسابداری،گروه حسابداری،موسسه آموزش عالی پرندک

۲   استادیارحسابداری،گروه حسابداری ،دانشگاه رازی کرمانشاه

 

*ایمیل نویسندۀ مسئول: mkz.mohamadi@gmail.com

Risk-taking behavior and the association of fraud with the moderating role of the financial crisis

Mohammad Mohammadi۱, Saman Mohammadi *۲, Hassan Hemmati۳

۱,۳ assistant professor of accounting, accounting department, Parandak Higher Education Institute

۲Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Razi University, Kermanshah

چکیده

بحرانهای مالی موضوع جدیدی نیستند و هر شرکتی بنا به دلایلی با بحران مالی مواجه می شود اما بروز هر بحران بویژه اگر بزرگ باشد، می تواند باعث از دست رفتن شهرت سازمان ها شده و سلطه آنها را در بازارهای جهانی مورد تهدید قرار دهد.مدیر در برابر ریسک‌های خاص شرکت قرار دارد و ترجیح می‌دهد تصمیمات محافظه‌کارانه‌ای اخذ کند. در طول دوره بحران، شرکتها بیشتر در معرض رسیدگی و بررسی از جانب حسابرسان و اعتباردهندگان و سهامداران قرار می‌گیرند، و همین موجب می‌شود مدیران اقلام تعهدی اختیاری کمتری در صورت‌های مالی گزارش کرده و گزارش مالی متقلبانه را داشته باشند چنان که عملکرد مالی خود را دستکاری نمایند. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر رفتار ریسک پذیری و احتماع وقوع تقلب با نقش تعدیل کننده بحران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، پرداخته است.  نمونه نهایی پژوهش  شامل ۵۲۵ سال-شرکت  است. دراین پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رفتار ریسک پذیری دارای اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع تقلب شرکت دارد. همچنین، سایر نتایج نشان داده است که بحران مالی تعدیل کننده رابطه بین رفتار ریسک پذیر و احتمال وقوع تقلب است.

کلمات کلیدی: رفتار ریسک پذیری، بحران مالی، گزارش مالی متقلبانه.

طبقه بندی موضوعی: G32,G25,G12

Abstract

Financial crises are not new issues and every company faces a financial crisis for some reason, but the occurrence of any crisis, especially if it is large, can cause the loss of the reputation of organizations and threaten their authority in global markets. The manager faces specific company risks and prefers to make conservative decisions. During the crisis period, firms exposed to more scrutiny from auditors, creditors, and shareholders. This causes the managers to report less discretionary accrual items in the financial statements and manipulate the financial performance. In the current research, the effect of risk-taking behavior and the likelihood of fraud tests with the moderating role of the financial crisis of the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2015 and 2019. The final research sample consists of 105 companies 525 company-years observations. By using multivariate regression analysis, the results show that risk-taking behavior has a positive and significant effect on the probability of company fraud. Other results also show that the financial crisis moderates the relationship between risk-taking behavior and the probability of fraud.

Keywords: Risk Behavior, Financial Crisis, Fraudulent Financial Reporting.

JEL: G32,G25,G12

محمد محمدی، سامان محمدی، حسن همتی(۱۴۰۰)، رفتار ریسک پذیری و احتمال وقوع تقلب با نقش تعدیل کننده بحران مالی، نشریه تحلیل مالی، ۵(۲)،۲۰-۴۰

Mohammadi M, Mohammadi S., Hemmati H.,(2022) Risk-taking behavior and the association of fraud with the moderating role of the financial crisis Journal of financial analysis, 5(2),20-40

دریافت مقاله 

بازدیدها: ۱۶۳

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*