تاثیرمولفه های حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و کمیته حسابرسی) بر عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش مدیریت ریسک سازمان

تاثیرمولفه های حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و کمیته حسابرسی) بر عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش مدیریت ریسک سازمان

امیرجوادی نیا۱، سحر یوسفی زاده۲، فاطمه اسناد۳

۱، ۲، ۳ دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

*ایمیل نویسندۀ مسئول: Saharyousefizadeh@yahoo.com

The impact of corporate governance (board of directors and audit committee) on the company financial performance with considering the role of risk management

Amir javadinia۱, Sahar yousefizade*۲, Fatemeh Asnad۳

۱,۲,۳ Ph.D. Candidate, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه‌ حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن مدیریت ریسک سازمان به عنوان متغیر میانجی است. در ابتدا، تأثیر دو مؤلفه حاکمیت شرکتی شامل هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به صورت جداگانه بر متغیرهای عملکرد مالی شرکت و مدیریت ریسک سازمان سنجیده و در ادامه، رابطه‌ی بین دو متغیر عملکرد مالی شرکت و مدیریت ریسک سازمان بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش نمونه آماری شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ انتخاب گردید. یافته­های پژوهش نشان داد، نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر عملکرد مالی شرکت تاثیر منفی و معناداری برجای می­گذارد و همچنین مدیریت ریسک سازمانی، در رابطه بین نسبت اعضای موظف هیأت مدیره و عملکرد شرکت نقش متغیر میانجی را ایفا می­کند. در مقابل، نتایج این پژوهش نتوانست شواهدی دال بر اثر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت نشان دهد.

کلمات کلیدی: عملکرد مالی شرکت؛ مدیریت ریسک سازمان؛ هیأت مدیره؛ کمیته حسابرسی.

Abstract      

The main purpose of this study is to investigate the relationship between corporate governance and the financial performance of the company, considering the risk management of the organization as a mediating variable. Initially, the impact of two components of corporate governance, including the board of directors and the audit committee, on the variables of financial performance of the company and risk management of the organization, was independently measured. Then, the relationship between the two variables of financial performance of the company and risk management of the organization examined. To achieve the objectives of the research, a sample including 135 listed companies in the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2020 was chosen. Our Findings show that the ratio of executive board members has a negative and significant effect on the company’s financial performance. Morever, the risk management of the organization plays a mediating variable in the relationship between the ratio of the members of the board of directors and the performance of the company. In contrast, the results of this study could not show evidence of the characteristics of the audit committee on the company’s performance.

Keywords: company performance; Organizational risk management; Board of Directors; Audit Committee.

JEL: M11, M13

جوادی نیا،امیر یوسفی زاده سحر ، اسناد فاطمه (۱۴۰۰) تاثیرمولفه های حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و کمیته حسابرسی) بر عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش مدیریت ریسک سازمان، نشریه تحلیل مالی، ۵(۲)،۱-۱۹

Javadinia A, Yousefizade S., Asnad F., (2022) the impact of corporate governance (board of directors and audit committee) on the company financial performance with the mediating role of risk management, Journal of financial analysis, 5(2),1-19

 دریافت فایل مقالهyousefi

بازدیدها: ۱۵۸

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*