کیفیت اقلام تعهدی، تصدی مدیر عامل  و محافظه‌کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران

کیفیت اقلام تعهدی، تصدی مدیر عامل  و محافظه‌کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا لشگری۱ ، نگار خسروی‌پور ۱، علی شریف محله

۱-دانشیار  حسابداری  دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشیار  حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران ایران

۲-کارشناس ارشد حسابداری، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

*ایمیل نویسندۀ مسئول: a_sh_mahalleh@yahoo.com

Quality of accruals, CEO tenure and conditional conservatism in the Tehran Stock Exchange

Zahra Lashgari ۱, Neghar Khosravipour۱ , Ali Sharif Mahalleh ۲*

۱.Associate Professor of accounting, IAU, Central Tehran Branch

۲.Master of accounting, IAU, Central Tehran Branch

 

Corresponding author

Email: a_sh_mahalleh@yahoo.com

چکیده

حجم بالای جریان نقد آزاد در یک واحد تجاری، می‌تواند سبب تشدید تضاد و ناهمسویی منافع مدیران و سهامداران و به تبع آن، افزایش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران گردد. لذا، افزایش جریان‌های نقد آزاد و به دنبال آن تمایل مدیران برای مصارف غیر بهینه منابع موجود، می‌تواند مشکلات نمایندگی را افزایش دهد که از آن به عنوان هزینه‌های نمایندگی جریان‌ نقد آزاد نام می‌برند. از طرفی، نیاز به گزارشگری محافظه‌کارانه باعث می‌شود تا زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد (بیش‌سرمایه‌گذاری) زودتر شناسایی شود. از اینرو، پیش‌بینی می‌شود که با افزایش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان های نقد آزاد، سطح محافظه‌کاری مشروط افزایش می‌یابد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد (وجه نقد اضافی یا مازاد) و محافظه‌کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس داده‌های تابلویی استفاده گردیده است. نتیجه بررسی ۱۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ حاکی از آن است بین وجه نقد اضافی (هزینه‌های نمایندگی جریان‌نقد آزاد) و محافظه‌کاری مشروط ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حقیقت، نتایج پژوهش نشان داد که هزینه‌های نمیاندگی جریان‌های نقد آزاد اثر مثبتی بر محافظه‌کاری مشروط دارد.

واژه‌های کلیدی: وجه نقد اضافی، هزینه‌های نمایندگیِ جریان‌نقد آزاد، محافظه‌کاری مشروط.

طبقه‌بندی موضوعی: L11، G32، M41.

Abstract

The high volume of free cash flow in a business unit can intensify the conflict and mismatch between the interests of managers and shareholders and, consequently, increase the problems of representation between managers and shareholders. Therefore, increasing free cash flows and the consequent tendency of managers to make inefficient use of available resources can increase agency problems, which referred to as free cash flow agency costs. On the other hand, the need for conservative reporting allows the losses from over-investment to identify sooner. Hence, the level of conditional conservatism will increase with increasing representation costs due to free cash flows. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the representation costs of free cash flows (surplus or surplus cash) and conditional conservatism in the Tehran Stock Exchange. The results of  tests on 140 listed companies in the Tehran Stock Exchange during the period 2013 to 2018 indicate that there is a positive and significant relationship between additional cash (free cash flow representation costs) and conditional conservatism. In fact, the results showed that the costs of free cash flow representation have a positive effect on conditional conservatism.

Key words: Exra Cash, Agency costs of free cash flow, conditional conservatism.

JEL Classification: M11, G32, L11.

رفرنس دادن

لشگری زهرا ، نگار خسروی‌پور ، علی شریف محله (۱۴۰۰) کیفیت اقلام تعهدی، تصدی مدیر عامل  و محافظه‌کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی، ۵(۱) ۳۱-۴۸

Lashgari  Z, Khosravipour  N , Sharif Mahalleh A,,(2021) Quality of accruals, CEO tenure and conditional conservatism in the Tehran Stock Exchange, Journal of financial analysis, 5(1), 31-48

فایل کامل مقاله  download (1)

بازدیدها: ۱۵

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*