حسابداری سبز ؛ افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد شرکت

بررسی مسیر تحقیقات گذشته در افشای اطلاعات زیست محیطی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت در ایران و جهان

فاطمه اسناد۱، سیده زکیه قیامی۲

۱دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

۲کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی پرندک

نویسندۀ مسئول مقاله: فاطمه اسناد

*ایمیل نویسندۀ مسئول: f.asnad@stu.umz.ac.ir

 

Investigating the direction of previous studies in the disclosure of environmental information and its impact on firm’s performance in Iran and the world

 

Fatemeh Asnad۱ Seyedeh Zakey Ghiami۲

۱ Ph.D. Candidate, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar(Corresponding Author)

۲ Master of Auditing, Parandak Institute of higher education

Email: f.asnad@stu.umz.ac.ir

چکیده

در سال های اخیر، در پی تغییرات اقلیمی و خسارت­ به محیط زیست از جمله کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست، مباحث حسابداری سبز، توسط دولت­ها و دانشگاهیان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها در سراسر جهان، بنگاه­های اقتصادی را به ایجاد حسابداری سبز و افشای اطلاعات زیست محیطی موظف کرده‌اند. همچنین توجه به مسائل پایداری شرکت و سرمایه‌‌گذاری­های مربوط به آن تاثیر بسزایی بر فعالیت­های شرکت دارد، به­طوری­که بیش از ۶۸ درصد سرمایه‌گذاران و ۶۳ درصد ناشران اوراق بهادار بیان داشتند که توجه به مسائل پایداری شرکت بیشتر از توجه به مسائل سنتی مالی دارای اهمیت است. نتایج حاصل از پژوهش‌‌هایی که رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی شرکت را بررسی کرده‌‌اند، متنوع و حتی گاهی متناقض هستند. گروهی از  پژوهش ها نشان دادند که رابطه‌‌‌ی بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی شرکت مثبت و گروهی دیگر به رابطه منفی اشاره کردند. همچنین پژوهش هایی از عدم رابطه بین افشا و عملکرد حکایت دارند. از طرف دیگر، چندین پژوهش، رابطه ناسازگار بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی شرکت را بررسی کرده و نشان دادند که رابطه بین آنها به برخی متغیرهای تعدیلگر و میانجی بستگی دارد.

کلمات کلیدی: حسابداری سبز، حسابداری زیست محیطی، افشای اطلاعات زیست محیطی، پایداری، عملکرد.

 

Abstract      

In recent years, due to climate change and environmental damage, including natural resource depletion and environmental pollution, the issue of green accounting has received increasing attention from governments and academics, In this regard, many countries around the world, create some requirements to disclose environmental information. Also, paying attention to the company’s sustainability issues and related investments has a significant impact on the its activities, so that more than 68% of investors and 63% of securities issuers stated that paying attention to the company’s sustainability issues is more important than traditional financial issues. The results of this research has examined the relationship between environmental information disclosure and financial performance where they are varied and sometimes even contradictory. Our findings show that one group of studies showed a positive relationship between the disclosure of environmental information and the financial performance and another group showed the negative relationship between them. Research also shows that there is no relationship between disclosure and performance. On the other hand, several studies have examined the inconsistent relationship between the disclosure of environmental information and the financial performance and it depends on some moderating and mediating variables.

Keywords: Green Accounting, Environmental Accounting, Disclosure of Environmental Information, Sustainability, Performance.

JEL: M11, M13

 

اسناد فاطمه، قیامی سیده زکیه (۱۴۰۰) بررسی مسیر تحقیقات گذشته در افشای اطلاعات زیست محیطی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت در ایران و جهان، نشریه تحلیل مالی، ۵(۱)، ۶۹-۸۴

Asnad F. Ghiami  S. Z. (2021) Investigating the direction of previous studies in the disclosure of environmental information and its impact on firm’s performance in Iran and the world, Journal of financial analysis, 5(1), 69-84

فایل کامل مقاله  download (1)

بازدیدها: ۳۶۲

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*