تحلیل اثر مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل اثر مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وحید اسکو، رضا تاکر۲، عبدالخالق خنکا۱

۱-استادیار حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه گنبد کاووس

۲- کارشناس ارشد حسابداری و کارشناس مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

*ایمیل نویسندۀ مسئول: vahidoskou@gonbad.ac.ir

the Impact of Corporate Social Responsibilities on the Capital Structure and Financial Performance of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange

Vahid Oskou ۱*, Reza Taker۲, Abdolkhalegh Khonaka۱

۱. Assistant Professor of Accounting, Gonbad Kavous University

۲Master of Accounting and Tax Expert of the Tax Affairs Organization 

 

Corresponding author

Email: vahidoskou@gonbad.ac.ir

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیل گری مسئولیت های اجتماعی شرکتی بوده است.  دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ است. نتایج تحقیق نشان داده است بین نسبت بدهی های کوتاه مدت، نسبت بدهی های بلندمدت و نسبت کل بدهی ها با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص رابطه منفی معناداری وجود داشته است. همچنین مشخص شد که مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و عملکرد مالی تاثیر گذار است. همچنین مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های بلند مدت و کل بدهیها و عملکرد مالی تاثیر گذار داشته است.

واژه های کلیدی:  عملکرد مالی، مسئولیت های اجتماعی شرکتی،  ساختار سرمایه، بازده

طبقه‌بندی موضوعی: L11، G32، M41.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the impact of corporate social responsibilities on the relationship between capital structure and financial performance of companies listed in the Tehran Stock Exchange. This research period is from 2011 to 2014. The results showed that there is a significant negative relationship between short-term debt ratio, long-term debt ratio and total debt ratio with equity rate of return, asset rate of return and net profit margin. We also found that corporate social responsibility has a significat impact on the relationship between short-term debt ratios and financial performance. Corporate social responsibility has also influenced the relationship between long-term (total) debt ratios and financial performance

Keywords: Financial performance, corporate social responsibilities, capital structure, returns.

JEL Classification: M11, G32, L11.

اسکو وحید، تاکر رضا، خنکا عبدالخالق (۱۴۰۰) تحلیل تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی، ۵(۱)، ۴۹-۶۸

Oskou V., Taker  R., Khonaka A.K.(2021) the Impact of Corporate Social Responsibilities on the Capital Structure and Financial Performance of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange, Journal of financial analysis, 5(1), 49-68

فایل کامل مقاله  download (1)

بازدیدها: ۲۱۷

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*