تبیین رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی با اثربخشی کنترلهای داخلی بر روی عملیات و انطباق با قوانین و مقررات

تبیین رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی با اثربخشی کنترلهای داخلی در خصوص عملیات و انطباق با قوانین و مقررات  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رویا دارابی *۱، ابوطالب کریمی فر۲ ، بهرام پسندیده پارسا ۲

  1. دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه‌آزاداسلامی، تهران، ایران.
  2. دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نویسندۀ مسئول مقاله: رویا دارابی

*ایمیل نویسندۀ مسئول: Royadarabi110@yahoo.com

The Relationship between Internal Audit Features and the Effectiveness of Internal Controls over Operations and Compliance with Laws and Regulations for listed firms in TSE

 

Roya Darabi۱*, Aboutaleb Karimifar۲, Bahram Pasandideh Parsa۲

  1. Associate Prof of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
  2. Ph.D. Student in Accounting, Islamic Azad Univercity, South Tehran Branch, Tehran, Iran

Corresponding Author: Roya Darabi

Email: Royadarabi110@yahoo.com

چکیده

ویژگی­های مناسب حسابرسی داخلی، می­تواند با کمک به مدیریت شرکت­ها در راستای بهبود استقرار سیستم کنترل­های داخلی، نظارت کیفی شرکت را تضمین نماید. در همین راستا استقرار یک نظام کنترل داخلی مفید بر اساس اثربخشی و کارآمدی عملیات، قابلیت اطمینان گزارشگری و انطباق با قوانین و مقررات کاربردی، می­تواند به مدیریت در راستای دست­یابی به اهداف سازمانی یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبیین وجود رابطه بین ویژگی­های حسابرسی داخلی با اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق با قوانین و مقررات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. به منظور دست­یابی به هدف پژوهش، ۱۲۸ شرکت برای دوره زمانی بین سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده­ و برای تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش­ از رگرسیون لجستیک استفاده شده ­است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌­های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه­ی معنی­دار و منفی بین ویژگی­های حسابرس داخلی با  ضعف­های کنترل داخلی در موارد نقص در عملیات و انطباق(عدم رعایت قوانین و مقررات) بوده و در نهایت نشان دهنده وجود رابطه معنی­دار و مستقیم(مثبت) با اثربخشی سیستم کنترل­های داخلی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می­باشد.

کلید‌واژه‌ها: حسابرس داخلی، اثر بخشی کنترل داخلی،  نقص کنترل داخلی در عملیات و نقص کنترل داخلی در انطباق

JEL:M41,M42,M49

Abstract

  Appropriate internal audit features can ensure the quality of the company by helping the management of companies to improve the establishment of the internal control system. In this regard, the establishment of a useful internal control system based on the effectiveness and efficiency of operations, Reliability of reporting and compliance with applicable rules and regulations, it can help the management to achieve organizational goals. The purpose of this study is to investigate the relationship between the characteristics of internal audit with the effectiveness of internal control over operations and compliance with laws and regulations in companies listed in Tehran Stock Exchange. With selecting 128 firms for the period between 2012 and 2019, and rinning the Logistic regressions, the results show a significant and negative relationship between the characteristics of the internal auditor and the weaknesses of internal control in cases of defects in operations and compliance (noncompliance with rules and regulations). It also indicates a significant and direct (positive) relationship with the effectiveness of the internal control system in companies listed on the stock exchange.

Keywords: Internal Auditor, Internal Control Effectiveness, Internal Control Deficiency in Operations, and Internal Control Deficiency in Compliance.

JEL Classification: M41, M42, M49.

رفرنرس دادن

 دارابی رویا ، ابوطالب کریمی فر ، بهرام پسندیده پارسا(۱۴۰۰) رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی با اثربخشی کنترلهای داخلی در خصوص عملیات و انطباقبا  ،قوانین و مقررات  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، اوراق بهادار تهران ، ۵(۱)، ۱-۳۰

Darabi R , Karimifar A., Pasandideh Parsa B., (2021). The Relationship between Internal Audit Features and the Effectiveness of Internal Controls over Operations and Compliance with Laws and Regulations for listed firms in TSE ,Journal of financial analysis, 5(1), 1-30

فایل کامل مقاله  download (1)

بازدیدها: ۷۹

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*