بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رفتار و هزینه تأمین مالی در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رفتار و هزینه تأمین مالی در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

المیرا مشایخی نظام آبادی*

استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

*ایمیل نویسندۀ مسئول: mashayekhi_elmira@yahoo.com

The Impact of Corporate Life Cycle on Behavior and Cost of Financing in Small and Medium Enterprises Listed in Tehran Stock Exchange

Elmira Mashayekhi Nezamabadi*

Assistant Prof., Department of Industrial Management,IAU,Qazvin branch Qazvin, Iran

Corresponding author

Email:mashayekhi_elmira@yahoo.co

 

چکیده

امروزه یکی از دغدغه­های همیشگی شرکت­ها تامین مالی مناسب است. شرکت­ها جهت تامین مالی خود با انبوهی از ابزارها و روش­ها و قراردادهای تامین مالی مواجه هستند و مسائل متعددی بر روش و رفتار تامین مالی آن­ها اثر می­گذارد. هدف این پژوهش  بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رفتار و هزینه تأمین مالی در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  با استفاده از نمونه‌گیری غربالگری و حذف سیستماتیک  اطلاعات ۱۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ گردآوری شد. نتایج به دست آمده از بررسی فرضیه­های تحقیق نشان داد چرخه عمر شرکت بر تأمین مالی از طریق بدهی شرکت­های کوچک و متوسط تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین چرخه عمر شرکت بر هزینه تأمین مالی  این شرکت­ها تاثیر معناداری ندارد.

کلمات کلیدی: چرخه عمر شرکت، رفتار تأمین مالی، هزینه تامین مالی، شرکت­های کوچک و متوسط، بورس اوراق بهادار تهران

Nowadays, one of the constant concerns of companies is the proper financing of the company and with the growth and development of financial science and designing all kinds of financing instruments in the world to finance the companies, the companies to finance themselves with There are a multitude of financing instruments, methods, and contracts, and many issues affect their financing behavior and behavior. The life cycle is one of the most important factors that determine the behavioral characteristics of a company and affect the structure of its resources, capabilities and capabilities. In this study, we examined the impact of corporate life cycle on the behavior and cost of financing in small and medium-sized companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 64 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2010-2010 were selected. The sampling method was based on systematic removal. The financial statements included in the new approach software were used for data collection. Then, according to the defined regression model, the relationships between variables were tested. The results of the research hypotheses showed that the life cycle of the company has a significant impact on the financing of corporate debt. Also the life cycle of the company has no significant effect on the cost of financing the companies

نحوه رفرنس دادن

مشایخی نظام آبادی المیرا(۱۳۹۹) بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رفتار و هزینه تأمین مالی در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی، ۴(۲)، ۳۶-۵۲

Mashayekhi Nezamabadi Elmira. (2021).The Impact of Corporate Life Cycle on Behavior and Cost of Financing in Small and Medium Enterprises Listed in Tehran Stock Exchange, Journal of financial analysis, 4(2),36-52

دریافت فایل مقاله

بازدیدها: ۱۶

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*