مطالب ارسالی توسط royadar

تبیین رابطه بین ویژگی های حسابرسی داخلی با اثربخشی کنترلهای داخلی بر روی عملیات و انطباق با قوانین و مقررات

ویژگیهای مناسب حسابرسی داخلی، میتواند با کمک به مدیریت شرکتها در راستای بهبود استقرار سیستم کنترلهای داخلی، نظارت کیفی شرکت را تضمین نماید. در همین راستا استقرار یک نظام کنترل داخلی مفید بر اساس اثربخشی و کارآمدی عملیات، قابلیت اطمینان گزارشگری و انطباق با قوانین و مقررات کاربردی، میتواند به مدیریت در راستای دستیابی به اهداف سازمانی یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبیین وجود رابطه بین ویژگیهای حسابرسی داخلی با اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق با قوانین و مقررات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دستیابی به هدف پژوهش، ۱۲۸ شرکت برای دوره زمانی بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی بوده و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می¬باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلالهای استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و منفی بین ویژگیهای حسابرس داخلی با ضعفهای کنترل داخلی در موارد نقص در عملیات و انطباق(عدم رعایت قوانین و مقررات) بوده و در نهایت نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و مستقیم(مثبت) با اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد.

بازدیدها: ۳۸