حاکمیت شرکتی و نقش کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب

حاکمیت شرکتی و نقش کمیته حسابرسی  در کاهش ریسک تقلب

 رضا داغانی ۱مصطفی  احمد خان بیگی۲

دکتری دانشگاه تربیت مدرس

دکتری دانشگاه تهران

ارتباط با نویسنده: r.daghani/@/gmail.com


 

Corporate governance and the role of audit committee in fraud risk elimination

Reza Daghani۱  Mostafaahmad khanbiegi ۲

 

۱.Tarbiat Modares university(corresponding Author)

۲.University of Tehran

Received 23/06/2018 , Revised 20/04/2019, Accepted 15/10/2019


چکیده

« با بروز تخلف­های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت ‌مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل‌های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می‌کند. کمیته‌حسابرسی، به‌عنوان عامل تعیین‌کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز می‌شود. اعضای این کمیته با هیئت‌مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت‌های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می‌کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹  استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است  درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا  برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می‌رسد که رویه‌های معمول حسابرسی  مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه‌هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره  و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی   جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال  کنترل‌های  مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی‌های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

Abstract

With the emergence of financial and even non-financial fraud in the last decade, the role of corporate governance and also governance tools in reducing its occurrence or misconduct has become more prominent than ever. For example, with the advent of the audit committee, there has been considerable help in establishing a proper relationship between the board of directors, independent auditors and the company’s internal auditors. Audit committee plays an effective role in preventing and combating fraud management from violating internal controls .This Committee, as a determining factor in the positive trend of financial reporting, also can increase the credibility of the audited financial statements. The members of this committee cooperate with the board of directors, which is responsible for safeguarding the interests of shareholders, and oversee the quality and desirability of financial statements, auditing procedures, internal control, and the financial reporting process. By establishing communication between the independent auditors, the audit committee and the board of directors, the quality of   financial reporting will be increased. This will also increase the management accountability to shareholders. As stated in Iranian Auditing Standard no.240 and no. 99 of US Auditing Standards, Australian Auditing Standard as 8001-2008 and UK Fraud Act 2006, fraud may occur within the organization by management, staff or outsiders. Management fraud may also include intentional misrepresentation of financial information or misuse of company resources. When management intentionally misuses the company’s resources, or when management colludes, it is unlikely that routine independent auditing procedures can detect fraud or error. Therefore, it is necessary to deal with fraud within the organization, where the audit committee, to periodically review the financial information, identifies signs of fraud and can take appropriate action against fraud. In this regard, the audit committee should also be in the constant contact with the board of directors and the auditors. This ongoing communication leads to sufficient assurance to combat fraud as well as the application of appropriate controls to identify potential fraud and appropriate investigations to ensure that the probability of fraud occurrence is decreased.

Keywords: Audit committee, fraud, corporate governance, prevention, elimination

نحوه رفرنس دادن

داغانی رضا، احمدخانبیگی مصطفی(۱۳۹۸)،حاکمیت شرکتی و نقش کمیته حسابرسی  در کاهش ریسک تقلب، نشریه تحلیل مالی، ۳(۱)،۱۷-۳۱

کلمات کلیدی:کمیته حسابرسی، تقلب، حاکمیت شرکتی، پیشگیری، مقابله با تقلب

فایل کامل مقالهdownload (1)

بازدیدها: ۳۲۴

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*