اثر حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران

نرگس جلالی پور ۱*، محمد جمالی ۲، شهریار انصاری چهارسوقی۳

۱.کارشناس ارشد مهندسی مالی، موسسه آموزش عالی پرندک ( نویسنده مسئول)

۲.دکترا ، مدرس موسسه آموزش عالی پرندک

۳.دکترا، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی پرندک

ارتباط با نویسنده: nargesjalali61(a)gmail.com

تاریخ دریافت: ۳۱/۰۴/۱۳۹۸، تاریخ انجام اصلاحات: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


The Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking in Iran

Narges Jalalipour۱*,Mohammad Jamali۲, Shahriar Ansari Chaharsoughi۳

۱.Master of financial engineering, Parandak Higher Education Institute, corresponding author

۲.Lecturer, Parandak Higher Education Institute

۳.Faculty Member, Parandak Higher Education Institute

Received 28/10/2018, Revised 04/02/2019, Accepted 13/03/2019


چکیده

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­ های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک­ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک­ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

 

کلمات کلیدی: کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، حاکمیت شرکتی، سهامدار نهادی


Abstract

The purpose of this research is to know the importance of capital adequacy and corporate governance in limiting excessive risk-taking in banking system in Iran. Using 15 listed banks in Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016 and panel multivariate regression, the results showed that capital adequacy, institutional shareholder and board independence had a significant and a negative impact on bank risk-taking, and size of board and duality of CEO responsibility also had a positive and significant effect on bank risk-taking.

Keywords: capital adequacy, risk-taking, corporate governance, institutional shareholder

نحوه رفرنس دادن:

 جلالی پور نرگس، جمالی محمد، انصاری چهارسوقیشهریار(۱۳۹۸)،اثر ساختار حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران، نشریه تحلیل مالی، ۳(۱)،

 

Jalalipour Narges, Jamali Mohammad, Ansari Chaharsoughi Shahriar(2019),the Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking , Journal of financial analysis, 3(1)

[BibTeX] [Download PDF]

فایل کامل مقاله

Jamali Mohammad Jalalipour Narges. the Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking. Journal of financial analysis, ۳, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{jalalipour narges2019effect,
  title={the Effect of Corporate Governance Structure and Capital adequacy on The Bank Risk-taking},
  author={Jalalipour Narges,Jamali Mohammad,Ansari Chaharsoughi Shahriar},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2019},
  pages={},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۲۳۹

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*