رتبه بندی شبکه بانکی کشور بر اساس مدل کملز

رتبه بندی شبکه بانکی کشور بر اساس مدل کملز

مرتضی اسدی۱ عباس محمدی۲* علی اکبر اله بخشی۳

 

۱.کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران، پژوهشگرحوزه حسابرسی

۲.کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

۳.کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد،واحد بینالود

ارتباط با نویسنده: Mohammadi.abbas692@gmail.com


Rating of Iran banking sector based on CAMELS model

Morteza Asadi۱, Abbas Mohammadi۲* ,Ali Akbar Alah Bakhshi۳

۱.M.A in accounting from Tehran University

۲.M.A in accounting from Allameh Tabataba’i University (corresponding author)

۳.M.A in accounting from Azad University,Neyshabur branch.

Received 17/10/2019, Revised 14/11/2019, Accepted 11/16/2019


 

چکیده

بررسی عملکرد صنعت بانک­داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه­ای برای ناظرین بانکی، سهامداران و سپرده گذاران برخوردار است. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه­بندی بانک ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف­ها خواهد شد. سیستم رتبه‌بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با بانک ها است که مقامات ناظر بانک های هر کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این پژوهش رتبه بندی شبکه بانکی ایران (شامل ۲۲ بانک دولتی و غیردولتی) بر اساس مدل کملز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد، اکثر بانک های بزرگ دولتی در سال۱۳۹۷ در طبقه ناکارآمد قرار دارند. چنانچه کنترل ها و اقدام های لازم جهت برخورد و مقابله با ریسک های مزبور صورت نگیرد، نسبت های مالی اغلب بانک های بزرگ نامطلوبتر شده، به سمت ورشکستگی خواهند رفت و بحران اقتصادی فراگیری را ایجاد خواهند نمود.

.کلمات کلیدی: رتبه بندی ، سلامت بانکی، مدل کملز، نظارت بانکی، نسبت های مالی

Abstract
Performance of banking industry and analyzing banking soundness has a specific importance for banking supervisors, stockholders and depositors. Existence of appropriate system for banks rating will increase soundness and transparency of banking sector and identify its weaknesses. CAMELS rating system as an early warning system is the efficient system for determining the levels of risk those supervisory authorities of countries utilize it to evaluate financial, operational and managerial conditions of banks. The purpose of this study is rating the banking system of Iran (including 22 state and non-state banks) based on the CAMELS model, using audited financial statement information. According to the results of this research, most of the state banks of Iran were categorized as inefficient in fiscal year 2019. If controls and necessary measures are not performed, financial ratios will deteriorate and some of the large banks will go bankrupt and will create a vast economic crisis.

Keywords: Rating, Banking Soundness, CAMELS Model, Banking Supervision, Financial Ratios.

نحوه رفرنس دادن:

مرتضی اسدی،عباس محمدی، علی اکبر اله بخشی(۱۳۹۸) رتبه بندی شبکه بانکی کشور بر اساس مدل کملز  نشریه تحلیل مالی،۳(۱)،

 

Morteza Asadi, Abbas Mohammadi, Ali Akbar Alah Bakhshi(2019),Rating of Iran banking sector based on CAMELS model

, Journal of financial analysis, 3(1)

فایل کامل مقاله

Abbas Mohammadi Morteza Asadi. Rating of Iran banking sector based on CAMELS model. Journal of financial analysis, ۳, ۲۰۱۹. (IF=0.000)

[BibTeX] [Download PDF]
@article{morteza asadi2019rating,
  title={Rating of Iran banking sector based on CAMELS model},
  author={Morteza Asadi,Abbas Mohammadi,Ali Akbar Alah Bakhshi},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2019},
  pages={},
  publisher={IJFA}
}

 

بازدیدها: ۲۵۰

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*