سیستم های تامین منابع مالی و تاثیر آنها بر عملکرد آموزش عالی

سیستم های تامین منابع مالی و تاثیر آنها بر عملکرد آموزش عالی

عزیزاله مرادی*۱  محمد قربانیان۲

۱.کارشناسی ارشد حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (نویسنده مسئول)

۲.دانشجوی دکتری حسابداری، هیأت علمی دانشگاه آزاد شهر

ارتباط با نویسنده m.moradi63َ(a)gmail.com

تاریخ دریافت:  ۰۸/۱۲/۱۳۹۸، تاریخ انجام اصلاحات: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵تاریخ پذیرش: ۲۷/۱۲/۱۳۹۸

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیستم تامین منابع مالی بر توسعه عملکرد آموزش عالی است. در این پژوهش توجه ویژه­ای بر سیستم­های مختلف منابع مالی و نیز تغییرات اخیر آنها شده است که مبتنی بر تحلیل تطبیقی سیستم­های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف است. در این راستا، مزیت­ها و  مسایل سیستم­های مختلف تامین منابع مالی آموزش عالی به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می­دهند (۷۴ درصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری­های اقتصادی)، و بین سال­های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، سهم منابع حاصل از بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی تا حدود ۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی کاهش یافته است.

 

.کلمات کلیدی: سیستم تامین منابع مالی، آموزش عالی، منابع خصوصی، منابع دولتی


 

Financial Resources systems and Their impact on The Performance of Higher Education

Moradi Azizolah۱*, Mohammad Ghorbanian۲

۱.M.A in accounting from IAU, Safadasht branch (corresponding author)

۲. PhD student in accounting board member in IAU, Azadshahr branch.

Received 24/02/2020, Revised 15/03/2020, Accepted 17/03/2020

The main objective of this study was to consider the impact of financing systems on the higher education performance. The present study was a comparative analysis which tracking higher education financing systems. The results showed that among financial resources, family members have the biggest contribution in private section (74% in OECD countries) and share of finance resources by private section for educational institutions increased 3%, while public section share in OECD countries on average decreased.

Keywords: Financing Systems, Higher Education, Private Resources, Public Resources

JEL Classification: I23, G59

نحوه رفرنس دادن:

مرادی عزیزاله، قربانیان محمد(۱۳۹۸)  سیستم­های تامین منابع مالی و تاثیر آنها بر عملکرد آموزش عالی،۳(۲)،

Moradi Azizolah, Ghorbanian Mohammad.(2020) Financial Resources systems and Their impact on The Performance of Higher Education, , Journal of financial analysis, 3(2)

 

 

 دریافت فایل مقاله

Ghorbanian M. MoradiA.. Financial Resources systems and Their impact on The Performance of Higher Education . Journal of financial analysis, ۳, ۲۰۲۰. (IF=0.000)

[BibTeX]
@article{ moradia.2020financial,
  title={Financial Resources systems and Their impact on The Performance of Higher Education },
  author={ MoradiA.,Ghorbanian M.,},
  journal={Journal of financial analysis},
  year={2020},
  pages={},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۱۱۲

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*