مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی سنتی و نوین (مجازی و از راه دور)

مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی سنتی و نوین (مجازی و از راه دور)

طاهره ظفری پور۱*، رضا محمدی۲ ، ابراهیم خدایی۳

  ۱کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی

۲ استادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

۳ دانشیار دانشگاه تهران ، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

ارتباط با نویسندهzafaripour@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۸/۰۷/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۰۳/۱۲/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۰۶/۱۲/۱۳۹۶

 

A Comparative Study on Evaluation, Accreditation & Quality Assurance in Higher Education of Classic and Modern (Virtual &Distance Education)

Tahere Zafaripoor ۱* Reza Mohamadi ۲ Ebrahim khodayi۳

  1. The center of research, evaluation, accreditation and quality assurance of higher education National Organization of Educational Testing and Ph.D. of higher education, Shahidbeheshti University (Corresponding author)
  2. Assistant Professor The center of research, evaluation, accreditation and quality assurance of higher education, National Organization of Educational Testing.
  3. Associate Professor, university of Tehran, Deputy Minister of science, research and education and president of National Organization of Educational Testing.

Email: zafaripour@yahoo.com

  Received 10/10/2017, Revised 22/02/2018, Accepted 25/02/2018

 

 

چکیده

گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه  ساز خلاقیت  های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش  ها و برنامه  های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می‌باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام‌ تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی  و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد .

واژگان کلیدی: آموزش عالی معمول، آموزش عالی نوین، نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت

 

A Comparative Study on Evaluation Accreditation &Quality Assurance in Higher Education of Classic and Modern

(Virtual &Distance Education)

The development of education is one of the pillars of scientific development, social development, the flourishing of talent and the basis of human creativity, which conventional and current education alone is not enough to establish this important pillar, and attention to new methods and programs of teaching and An executive such as modern education is necessary to achieve development goals. Extensive development in the higher education system is one of the important consequences in the era of globalization and development of information and communication technology and its related communications and technology have had a profound effect on the development and transformation of the higher education system and the movement towards new horizons in this field. On this basis, globalization and information and communication technology have affected various aspects of the educational system, including non-frontier education and the possibility of increasing access to the
educational system.The competitive factor in the higher education market is the quality of the system and the existence of a mechanism for its revision, promotion and improvement. The most strategic mechanism to reach such an objective is to establish an evaluation subsystem. Evaluation subsystem serves as part of the system of higher education and is vital for the continuation, efficiency, effectiveness, and promotion of quality of the system to reach the goals specified at a national and international level.Therefore, the design and implementation of quality assurance system is considered as a suitable strategy for maintaining and improving the quality of the new educational system. Therefore, following the importance of quality assessment in both modern and modern higher education systems, this article aims at comparatively comparing the quality assessment and quality assurance system in the modern and most modern education system by identifying its differentiation and sharing aspects and finally providing policy inferences in this field. , Examines the context and how to set up the evaluation system and guarantee the quality of modern higher education.

فایل مقاله 

بازدیدها: ۳۲۲

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*