سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

مهدی مهدی۱، سید مهدی حسینی داورانی۲ ، مرتضی فیروزآبادی۳

۱ دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، گروه سیاست‌گذاری آموزش عالی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) m_mahdi@sbu.ac.ir

۲ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه سیاست‌گذاری آموزش عالی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

۳دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)چکیده

الگوی تعیین بودجه دانشگاه­ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه­های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می­شود که نهاده­محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف­های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه­ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه­ها مطالعه و آموزه‌هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته­های مطالعه نشان می­دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره­وری سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش­آموختگان، عملکرد موفقیت­آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع‎بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به­کارگیری نهادهای میانی، مأموریت‌گرا نمودن دانشگاه‌ها، هدفمندسازی کمک‌های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده‌محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی

آلمان، تأمین مالی دانشگاه، نهاده‌محوری، عملکردمحوری


Financing mechanisms of higher education, Case study universities in Germany

,Mahdi Mehdi, ,Seyed Mehdi Hosseini Davarani,Morteza Firuzabadi

۱-Ph.D. Student in Higher Education Development Planning, Higher Education Policy Making, Iranian Thinking Networks (ITAN)
۲-Department of Higher Education Policy Making, Iranian Thinking Networks (ITAN)
۳-Ph.D. Student in Economics and Financial Management of Higher Education,Manager,Iranian Thinking Networks(ITAN)
Abstract:

Financing and allocation mechanisms are important instruments in the governance of higher education. At present, in Iran, budget of public universities determined and distributed according to “per capita cost” model, which is input-based and not performance-oriented. In this research, in order to use successful experiences of developed higher education systems, using the descriptive method, university financing mechanisms applied by German government studied and extracted implications for higher education in Iran. The findings suggest that Germany, in spite of having a dominant public higher education, is successful in terms of investment efficiency, advancement of science and technology, and lowering the unemployment rate of graduates. Also, diverse financing mechanisms, establishing intermediate associations, stimulating university missions, targeting public aids, and performance-oriented- instead of input-oriented mechanisms, are the main elements of the German higher education finance system.

Keywords: financing universities ,input- based mechanism, performance -oriented, Germany


فایل مقاله 

بازدیدها: ۱۰۵

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*