تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۳: با رویکرد برنامه ریزی راهبردی

تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۳: با رویکرد برنامه ریزی راهبردی

نفیسه رجب زاده استادکلایه

کارشناس  مسئول بودجه  دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات وفناوری

ارتباط با نویسنده:  Nafiseh_rajabzadeh@yahoo.com


چکیده

امروزه یکی از مهمترین مسایل آموزش عالی ایران لزوم توجه به تدوین و استقرار ، پایش و ارزیابی برنامه ریزی راهبردی در دانشگاهها است. لازمه برنامه راهبردی موفق و کارا، تحلیل محیط درونی و بیرونی، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای احتمالی است.  قسمتی از واکاوی محیط درونی دانشگاهها، بررسی های بودجه آنها است.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب مشتمل بر ۲۲ دانشگاه از ۱۰ کلان منطقه نظام آموزش عالی می پردازد.  در این تحلیل ، شناسایی ساختار و روند هزینه ها و اعتبارات، آمار دانشجویی،  ترکیب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، استخراج نسبت های کلیدی بودجه ای  مدنظر بوده است . نتایج بدست آمده اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست­گذاران و برنامه ریزان استراتژیک این دانشگاهها قرارخواهد داد تا با شناخت کافی از محیط درونی دانشگاه مربوطه ، برنامه راهبردی را تدوین یا به روز رسانی نمایند. با بررسی بودجه های تفصیلی ۲۲ دانشگاه مورد بحث ، مشخص گردید که بودجه دولتی، عمده منبع تامین هزینه ها در دانشگاهها است. همچنین در بررسی هزینه های دانشگاه، مشخص شده است که سهم عمده ای از هزینه ها مربوط به پرداختهای پرسنلی اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه است. هرچقدر این سهم افزایش یابد، پژوهش و خدمات رفاهی، فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان مهجورتر خواهد شد. برنامه ریزی راهبردی می تواند با مدیریت صحیح این هزینه از کاهش کیفیت آموزش عالی جلوگیری بعمل آورد. در این مطالعه ، تحلیل آمار دانشجویی نشان داد که تقاضا در مقاطع تحصیلات تکمیلی رو به افزایش و در مقطع کارشناسی افت آمار دانشجویی وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی، شناخت محیط درونی ، تحلیل بودجه


Budgetary Analysis of Selected Universities Between 2014-2016: With Strategic Planning Approach

Abstract

Today, one of the most important issues of Iranian higher education is the need to consider the development, monitoring and evaluation of strategic planning in universities. The need for a successful and effective strategic plan, internal and external environment analysis, strengths and weaknesses, opportunities and potential threats. As a part of a study about universities is the analysis of their budgets.

The present study aims to investigate and analyze the budget of selected universities in 22 universities of 10 metropolitan universities. In this analysis, the identification of the structure and the process of costs and credits, student statistics, the composition of faculty and non-faculty, has been analysed. The results will provide useful information for policy makers and strategic planners of these universities to develop or update a strategic plan with adequate knowledge of the internal environment of the relevant university. By reviewing the detailed budgets of these 22 universities, it showed government funding was the main source of funding for universities. Also, in examining the costs of the university, it has been determined that the major share of the costs is related to staff payments for faculty members and other university staff. other results show that, research and welfare, cultural and student extracurricular services will become more fragile. Strategic planning can help increase the quality of higher education through proper cost management. In this study, form student statistics analysis, it is showed that demand for graduate programs is increasing and there is a drop in undergraduate students.

keywords: Strategic Planning in Universities, Recognition internal Environment, Budget analysis

دریافت مقاله

بازدیدها: ۱۲۹

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*