بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

فاطمه نصراللهی نیا

دانشجوی دکتری  برنامه­ ریزی توسعه آموزش عالی ، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

ارتباط با نویسنده: ، fatemehnasrollahinia@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۷/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


A Comparative Study Of Great Experiences in Financing & Financial Resources in Universities And Higher Education Institutions  (A Case Study: Singapore National University And Australian National University)

Fatemeh Nasrallahi Nia 1

Ph.D. Student of Higher Education Development Planning, Department of Higher Education, Shahid Beheshti University

Received 08/09/2018, Revised 16/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می­شود و درآمدها و هزینه­های آن، چگونه مدیریت می­شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم­گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می­گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه­های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه­های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه­های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه ­های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت­های مالی آن­ها در طی سال­های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده­های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه­های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر  متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت­های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی­های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه­های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است.

کلمات کلیدی: بررسی مقایسه ای، صورت های مالی، مدیریت منابع مالی، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه ملی استرالیا

 

Today, education economics has a significant role in the higher education system of different countries all around the world. In fact, the  financial situation of the educational units and universities, and also how manage and finance their expenditures , are the key issues that T policy makers and decision makers is focusing on it and also fund management . Therefore, the present study is aimed to examine the financial status of the Australian National University and Singapore National university (as two of the leading universities in the world) . in this regard, their financial statements were reviewed and analysed during 2012 to 2016.  The research data were collected by related databases and the websites of the these two universities. Research findings have shown that the diversity of financing practices,transparency and financial accountability in these two universities are different. Also, the comparison of the financial status & figures of the National University of Singapore and the Australian National University shows that the Australian National University’s assets and liabilities ratio is higher than that of the National University of Singapore and also the higher proportion of the costs of the National University of Singapore compared to the National University Australia during 2012 to 2016 was clear.

دریافت مقاله

بازدیدها: ۱۸۸

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*