مطالب ارسالی توسط nasrall

بررسی مقایسه ای تجارب برتر در تأمین و مدیریت منابع مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی( مورد مطالعه: دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا)

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می¬شود و درآمدها و هزینه¬های آن، چگونه مدیریت می¬شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم¬گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می¬گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه¬های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه¬های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه¬های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه¬های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت¬های مالی آن¬ها در طی سال-های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده¬های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه¬های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه¬های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت¬های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی¬های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه¬های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است.

بازدیدها: ۱۶۳