شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

شیوه های جذب منابع مالی در مدارس توسط مدیران موفق

اسماعیل دریس جمعه۱ ، سکینه شاهی ۲ ، احمد سعیدی۳

۱ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز[۱]

۲ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (نویسنده مسئول)

۳ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ارتباط با نویسنده: ، sshahi@scu.ac.ir  &saeedi@scu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷، تاریخ انجام اصلاحات:۲۹/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۷


Methods of Attracting Financial Resources in Schools by Successful Managers

, Ismail DrisJomeh۱, Sakineh Shahi۲, Ahmad Saeedi ۳

 MSc in Educational Management, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz -Corresponding Author

  Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University,Ahvaz

Received 07/09/2018, Revised 20/09/2018, Accepted 22/09/2018


چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق  که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین،  سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

کلمات کلیدی: شیوه های جذب، منابع مالی، سبک مذاکره، مهارتهای مدیریت


The objective of this study was to investigate the managers’ skills and their success in attracting financial resources for public schools in Bandar Imam Khomeini. The research method was mixed. The statistical population of this study included male and female teachers and primary, secondary and secondary schools of Imam Khomeini port city. Using cluster random sampling method, 50 schools, 50 managers and 250 teachers were selected , with using a researcher-made questionnaire in a small section whose validity was confirmed by the faculty members of the educational sciences department in Ahvaz Jondishapour University . Its reliability was calculated by Cronbach’s alpha test of 0.75. In the qualitative section, an interview was conducted with seven successful managers whose purpose is sampling. The data analysis method was quantitative. The results show that the technical, human and perceptual skills of managers, on average, account for 0.44% of the variance in financial resources. In addition, the findings suggest that successful managers have used more realistic and analytical styles than unsuccessful managers. Successful managers’ strategies include educational, cultural and economic interventions to attract financial resources.

Keywords: financial resources, negotiation style, management skills


دریافت مقاله

بازدیدها: ۲۸۰

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*