ابزارهای نوین تامین منابع مالی در دانشگاههای نسل سوم

اکبر فرجی ارمکی

دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط با نویسنده: . afarajia@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۶/۱۱/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۲۱/۱۲/۱۳۹۶


New Tools for Financing in Third-Generation Universities

Akbar Faraji Armaki

Ph.D Higher Education Management, ShahidBeheshti University

Email: afarajia@gmail.com


چکیده

آموزش عالی مانند سایر نهاد­های اجتماعی تابع ساز­وکار­های اقتصادی و کسب­و­کار بوده و اصول سنجش و ارزیابی کارایی و اثر بخشی این نهاد در دو بعد درآمد­ها و هزینه ها همواره مدنظر تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی است و از اولویت­های اول هر جامعه بشمار می­رود . امادر خصوص حفظ و نگهداشت آموزش عالی و نیز توسعه آن منابع بسیار محدود است. بحث تأمین مالی و یافتن روش های مناسب آن در دانشگاه ها به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در حوزه های تأمین مالی دانشگاه ها تبدیل شده است ؛ از این رو شناخت و بررسی ابزارهای  نوین تأمین مالی اجتناب ناپذیر است . ابزار مالی مانند صکوک ، اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها و اوراق رهنی از مهم ترین ابزار های نوین تأمین مالی است . با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله شرایط کنونی اقتصاد ایران ، اوراق صکوک می تواند یکی از بهترین گزینه های تأمین مالی برای آموزش عالی کشور به حساب آید. در این مقاله به بررسی این ابزارهای مالی پرداخته می شود.

 

لغات کلیدی: تامین مالی، ابزارهای مالی، آموزش عالی، صکوک


New Tools for Financing in Third-Generation Universities /Akbar Faraji Armaki

In higher education institutes, as well as the other social institutions, financing is more important for being live in the society. The principles of measuring and evaluating the effectiveness of the higher education institutes in two dimensions of income and expenditure are always considered by all policy makers in the higher education systems and priority planners. The development and supplement of those resources are very limited. The discussion of funding and finding appropriate financial resources at universities has become one of the main concerns of policy makers in the field of financing universities; hence the recognition and review of new financial instruments is necessary. Financial instruments like Sukuk, assets backed securities are one of the most important modern financing tools. With regard to all aspects, including the current state of Iran’s economy, Sukuk papers can be considered as one of the best financing options for higher education in Iran.

keywords: financing,financial instrument, higher education,Sukuk

Faraji Armaki. New Tools for Financing in Third-Generation Universities /Akbar Faraji Armaki. Journal of Financial Analysis , ۲: ۳۰-۳۹, ۲۰۱۸. (IF=.001)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ faraji armaki ۲۰۱۸,
  title={ New Tools for Financing in Third-Generation Universities /Akbar Faraji Armaki},
  author={ Faraji Armaki },
  journal={ Journal of Financial Analysis },
  year={2018},
  pages={30--39},
  publisher={IJFA}
}

بازدیدها: ۳۲۴

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*