مطالب ارسالی توسط behrad

تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۳: با رویکرد برنامه ریزی راهبردی

امروزه یکی از مهمترین مسایل آموزش عالی ایران لزوم توجه به تدوین و استقرار ، پایش و ارزیابی برنامه ریزی راهبردی در دانشگاهها می باشد . لازمه برنامه راهبردی موفق و کارا ، تحلیل محیط درونی و بیرونی ، نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدهای احتمالی است . قسمتی از واکاوی محیط درونی دانشگاهها ، بررسی های بودجه ای است .
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب مشتمل بر ۲۲ دانشگاه از ۱۰ کلان منطقه نظام آموزش عالی می پردازد . در این تحلیل ، شناسایی ساختار و روند هزینه ها و اعتبارات ، آمار دانشجویی ، ترکیب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی ، استخراج نسبت های کلیدی بودجه ای مدنظر بوده است . نتایج بدست آمده اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان استراتژیک این دانشگاهها قرارخواهد داد تا با شناخت کافی از محیط درونی دانشگاه مربوطه ، برنامه راهبردی را تدوین یا به روز رسانی نمایند.

بازدیدها: ۹۲