مطالب ارسالی توسط mehdi

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاه‌ها ، بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان

الگوی تعیین بودجه دانشگاه¬ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه¬های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می¬شود که نهاده¬محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف¬های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه¬ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه¬ها مطالعه و آموزه‌هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته¬های مطالعه نشان می¬دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره¬وری سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش¬آموختگان، عملکرد موفقیت¬آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع‎بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به¬کارگیری نهادهای میانی، مأموریت‌گرا نمودن دانشگاه‌ها، هدفمندسازی کمک‌های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده‌محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می‌دهند

بازدیدها: ۱۰۳