ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور

ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور

علی کشاورز زاده۱، مجید قاسمی۲

۱ دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی. دانشگاه کردستان. ایران نویسنده مسئول.

۲ دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی. دانشگاه کردستان. ایران

تاریخ دریافت:  ۲۲/۰۵/۱۳۹۶    تاریخ  اصلاح:  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱    تاریخ پذیرش:  ۱۵/۰۸/۱۳۹۶

 

A model of investing in higher education in Iran 

Ali keshavarzade۱, Majid Ghasemi ۲

PhD student of higher education development planning. University of Kurdistan. Iran. Corresponding Author

Higher education development planning. University of Kurdistan

Email: keshavarz.ali66@gmail.com

      Received 13/08/2017, Revised 12/08/2017, Accepted 06/11/2017

چکیده

بحران مالی جهانی در تمامی عرصه ها به طور ویژه عرصه های دانشگاهی نمود پیدا کرده است. بنابراین، تامین مالی و مدیریت منابع مالی مهمترین عامل بقاء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. پیامدهای این رکود در عرصه های دانشگاهی به نحوی سنگین خواهد بود که، منجر به تغییرات قابل توجه در ابعاد ملی و فراملی خواهد شد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور می باشد. با توجه به مبانی نظری و پیشینه کشورهای دنیا در زمینه مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در آموزش عالی، از طریق بررسی جامع مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در آموزش عالی، در ابتدا سه سناریو برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور بیان شده، که هر کدام از سناریو های مطرح شده نشانگر، مدل خاص سرمایه گذاری درآموزش عالی می باشد. در مرحله بعد، مکانیسم های تامین مالی در سه مدل سرمایه گذاری بیان گردیده است. در نهایت ضمن در نظر داشتن شرایط کشور، مناسب ترین مدل سرمایه گذاری و مکانیسم ها انتخاب و راهکارهای تحقق آن ارائه شده است. با توجه به ملاحظات فوق، روش پژوهش حاضر، تحلیل کیفی استقرایی می باشد.

کلمات کلیدی: مدل سرمایه گذاری،آموزش عالی، رکود، مکانیسم انتخاب

The global financial crisis has found in all field especially in academic arena. The consequences of this recession will lead to significant changes in national and transnational dimension. Main purpose of this study will present a model for investment on higher education in the country. The study population has selected with using snowball sampling method and it are consists of 30 higher educational experts and researchers. We used qualitative documents analysis and semi- structured interviews method for data collection and used matching member’s method for check the validity of interviews that has taken. According to, theatrical foundations and history of the words countries in the field of financial and investment models in higher educational. In the first step defined three scenarios for investing in higher education in the country that each of them indicator specific model of investment in higher education. In the next step represent financing mechanism for the selected model and finally with higher education experts and specialists point of views presented solution for realization it.

 فایل مقاله

بازدیدها: ۳۰۴

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*