اثر سررسید بدهی شرکت و جنسیت هیئت‌مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام

اثر سررسید بدهی شرکت و جنسیت هیئت‌مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام

۱-مهدی فیل سرائی (نویسنده مسئول) نسیم نقی زاده ۲ سید امین موسوی ۲

۱ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه حسابداری، بجنورد، ایران

۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه حسابداری، مشهد، ایران

۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه حسابداری، مشهد، ایران

ارتباط با نویسنده مسئول: Filsaraei(a)yahoo.com

 

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر سررسید بدهی شرکت و جنسیت هیئت مدیر بر ریسک سقوط قیمت سهام در دوره‌های آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کننده ریسک‌پذیری شرکت‌ها ، اقدام به جمع‌آوری داده‌های بورس مرتبط با تحقیق کرد. تحقیق حاضر مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ است.با استفاده از ۱۱۷ شرکت و داده‌های صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین، برآورد مدل تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات خطی تعمیم‌یافته و لجستیک بوده است. نتایج تحقیق نشان داد جنسیت هیئت‌مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام آتی تأثیرگذار نیست اما سطح بدهی کوتاه مدت تأثیر مثبت بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد از سوی ریسک‌پذیری شرکت‌ها این رابطه را تشدید می‌کند.

کلمات کلیدی: سررسید بدهی، ریسک سقوط قیمت سهام، جنسیت هیئت مدیره و ریسک ­پذیری


The impact of Corporate Debt Maturity and Board’s Gender on the Stock Price Crash Risk

Mahdi Filsaraei۱, Nasim Naghizadeh۲, Seyed Amin Mousavi۳

۱Department of Accounting, IAU Azad University, Bojnourd Branch, Iran,(corresponding Author)

۲,۳Department of Accounting, IAU Azad University, Mashhad Branch, Iran

Received 4/6/2019, Revised 6/18/2020, Accepted  ۹/۲۲/۲۰۲۰

Abstract

The present study aims to investigate the effect of debts maturity and the gender of the members of the board of directors on stock price crash risk in based on the moderating role of risk-taking by companies.  by using 117 companies in Tehran’s Stock Exchange during 2012 to 2017  and running logistic and least square regressions, the results indicated that the gender of the board’ members does not have any significant impact on the future stock price crash risk; however long-term debt positively affects the stock price crash risk. The results show that short-term debts have a significant and negative effect on the stock price crash risk.

 keywords: Corporate Debt Maturity , Board’s Gender ,Stock Price Crash Risk, capital market

فایل کامل مقالهdownload (1)

بازدیدها: ۱۲۶

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*