مطالب ارسالی توسط moradi

سیستم های تامین منابع مالی و تاثیر آنها بر عملکرد آموزش عالی

هدف اصلی پژوهش حاضر، توضیح سیستم تامین منابع مالی آموزش عالی و تاثیر آن بر توسعه عملکرد سیستم¬های آموزش عالی می¬باشد. در این پژوهش توجه ویژه¬ای بر سیستم¬های مختلف منابع مالی و نیز نیز تغییرات اخیر شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل تطبیقی سیستم¬های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی آنها می¬باشد و در این راستا، مزیت¬ها و مضرات سیستم¬های مختلف تامین منابع مالی آموزش عالی بر اساس تحلیل روش¬های تامین منابع مختلف مالی آموزش عالی به صورت تطبیقی بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می¬دهند (۷۴ درصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری¬های اقتصادی)، و بین سال¬های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، سهم منابع حاصل از بخش خصوصی برای نهادهای آموزشی تا حدود ۳ درصد افزایش داشته سات، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری¬های اقتصادی کاهش یافته است.

بازدیدها: ۱۱۳