تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه 20 دانشگاه جامع برتر سال 95-94 نظام رتبه بندی ISC

تأملي بر شاخص هاي تعيين رده تشكيلاتي در دانشگاه هاي برتر ايران: مقايسه 20 دانشگاه جامع برتر سال 95-94 نظام رتبه بندي ISC

ناهید کیائی طالقانی1، حسن رضا زین آبادی2

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

ارتباط با نویسنده: hzeinabadi@yahoo.com

تاریخ دریافت: 17/08/1397، تاریخ انجام اصلاحات:25/08/1397 تاریخ پذیرش:30/08/1397


Reflective Indices On The Organizational Ranks In The Top Universities In Iran: 20 Best Universities between 2015 to 2016 based on ISC Ranking System

Nahid Kiaie Taleghani 1, Hasanreza Zeinabad2 *

Ph.D. student of the higher education, Kharazmi University

Associate professor, Educational management Group, management faculty Kharazmi University

Received 08/11/2018, Revised 16/11/2018, Accepted 21/11/2018


چکیده

دانشگاه عالي ترين نهاد آموزشي است كه با هدف توليد و ترويج علم، ارتقاي دانش و تربيت نيروي انساني كارآفرين در زمينه هاي مختلف به ارائه آموزش عالي و انجام پژوهش مي پردازد. رده تشكيلاتي و سقف تعداد معاونت ها و مديريت هاي مؤسسات آموزشي مستقل پس از محاسبه امتيازات بر اساس شاخص هاي و ضرايب ماده “6” آيين نامه تشكيلات كه شامل ” تعداد دانشجويان روزانه”، ” تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت” ، ” تعداد دانشجويان خارجي”،” تعداد مجله علمي پژوهشي” و ” تعداد پرديس،واحد بين­الملل، شعبه، دانشكده/پژوهشكده، مجتمع، آموزشكده، گروه و رشته آموزشي/ پژوهشي” مي باشد، تعيين مي شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسي شاخص هاي تعيين رده تشكيلاتي در بين20 دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندي ISC و مقايسه دانشگاه هاي مذكور از لحاظ شاخص­هاي تشكيلاتي انجام شد. در این تحقیق، بيست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه رتبه هاي يك تا بيست را از نظام رتبه بندي ISC  به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتايج تحليل نشان داده است در بين چهار گروه پنج عضوي از دانشگاه هاي برتر كه داراي رتبه هاي يك تا بيست از نظام رتبه بندي ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص هاي تشكيلاتي اختلاف معنادار وجود دارد و اين اختلاف مربوط به  امتیاز “تعداد دانشجويان روزانه” و امتیاز “تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت” است.

كلمات كليدي: رتبه بندي ، ISC ، دانشگاه جامع ، شاخص، دانشگاه دولتي.

Abstract

University is the highest educational institution in which with the aims of producing and promoting science and knowledge , training human resources in the different areas ,provides higher education and research deals. organizational rank and the number of deputies, and management of independent educational institutions are determined after calculating points based on parameters and coefficients of “6” rule of procedure of which includes the “daily Student “, “The number of full-time faculty members”, “Number of foreign students” the number of Journals “and” number of Colleges & faculties, International Branch, Branch, Faculty / Institute, complexes, schools, groups and academic / research “. The present study aimed to analyze the factors determining the organizational ranks among the top 20 comprehensive universities ranking system and compare ISC was organizing the mentioned universities in terms of index. The population of this study consists of two comprehensive universities affiliated to the Iranian Ministry of Science, Research and Technology ranked from one to twenty ranking system to have the ISC. The results showed that among the four groups of five members from great universities with a rating system of one to twenty in the ISC rankings, in terms of organizing scores were significantly different and this difference refers to the score of “number of daily students “and the “number of full-time faculty members”.

Keywords: Ranking، ISC ،University ،Index ،Public University

 

دریافت مقاله

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *