ارتباط کارایی سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نوع حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مهلوجی *

دانشجوی دکتری حسابداری،پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

*ایمیل نویسندۀ مسئول: mahlojeimmohammad117@gmail.com

Investment Efficiency & Tax Avoidance Regarding the Auditor Type in Companies Listed In Tehran Stock Exchange

Mohammad Mahlouji *

PhD Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, A

PhD Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Aras international compus -corresponding Author

Received 01/04/2022, Revised 18/06/2022, Accepted 22/06/2022

Corresponding author

Email: mahlojeimmohammad117@gmail.com

چکیده

روند رو به رشد اجتناب از پرداخت مالیات در دهۀ اخیرتوجه عده زیادی از محققان را به خود معطوف داشته است. اجتناب مالیاتی حاصل مهمترین تصمیمات مدیران شرکت است که به واسطۀ جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت ممکن است،آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت برجای بگذارد. با توجه به این که مدیران بر تصمیمات کلی و انتخاب‌های شرکت تأثیر مستقیم می‌توانند داشته باشند.بر این اساس هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نوع حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه تحقیق را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه شامل ۱۲۰ شرکت از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۶ با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی مورد بررسی قرارگرفت و یافته‌های تحقیق نشان می­دهدکه بین کارایی سرمایه گذاری واجتناب مالیاتی رابطه‌ منفی و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحقیق نشان داد نوع حسابرس باعث تضعیف این ارتباط می شود.

طبقه بندی موضوعی : G14،G35،M41

کلمات کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، اجتناب مالیاتی، نوع حسابرس،تصمیمات مدیریتی ،بورس اوراق بهادار تهران

Abstract

Over the past decade,tax avoidance has captured numerous researcher’s attention .Tax avoidance is a crucial decision made by managers, which can have either positive or negative impacts on a company’s value through hindering the transferring of resources to the government .Hence ,managers can directly influence a company’s decisions. This article aims to discover the correlation between investment efficiency and tax avoidance regarding the auditor type in companies accepted in Tehran stock Exchange .The statistical sample includes 120 companies from 2013-2017 ,being analyzed via multivate regression and panel date. The research findings demonstrate that there is a significant yet negative relationship between investment efficiency and tax avoidance, and it indicated that the type of auditor could weaken this relationship.

Keywords: investment efficiency, tax avoidance, type of auditor, management decisions, Tehran Stock Exchange

JEL classification: G14, G35, M41

رفنرس : مهلوجی، محمد(۱۴۰۱)ارتباط کارایی سرمایه گذاری و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نوع حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی، ۶(۱)،۱۷-۳۶

دریافت فایل pdf

بازدیدها: ۱۸