گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته هـای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی رویـدادها و عملیات مالی بر وضـعیت و عملکرد واحـد تجاری بـرای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط بـا واحد تجاری اسـت. اطلاعات موجود در این گزارشها، باید به گونه ای باشد که سرمایه گـذاران، اعطاکننـدگان تسهیلات مالی و سایر گروههای استفاده کننـده را در تشخیص نقاط قوت و ضـعف مـالی واحـد انتفـاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان بـر اساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی را طی یک دوره مالی ارزیابی کرد. افزایش کیفیت گزارش گری مالی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح شرکتها و افزایش کارآیی تصمیمات مدیریت شرکت‌ها در جهت تخصیص بهینه دارائی‌ها می‌گردد. گزارشگری مالی از نظر ماهیت دارای کاربردهای با اهمیت اقتصادی درخصوص افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری است