بازارهای مالی و اقتصاد 

ارتباط میان پس اندازها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی فراهم می شود.  کارایی  و عملکرد مثبت بازارها ی مالی تاثیر گذار بر میزان و کیفیت سرمایه گذاری به عنـوان یکـی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. بازارهای مالی، دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. بازارهای مالی و واسطه های مالی نقش مهم و بسزایی  در شکوفایی اقتصاد دارند.  به همین جهت بررسی توسعه یافتگی بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره مورد توجه محققان بوده است