بازارهای مالی و اقتصاد 

ارتباط ميان پس اندازها و سرمايه گذاري در بازارهای مالی فراهم می شود.  کارایی  و عملكرد مثبت بازارها ی مالی تاثیر گذار بر ميزان و كيفيت سرمايه گذاری به عنـوان يكـی از اركان اصلی رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت بالايی در اقتصاد برخوردار است. بازارهای مالی، دارای نقش كليدی در تجهيز و هدايت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای توليدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. بازارهای مالی و واسطه های مالی نقش مهم و بسزایی  در شكوفايی اقتصاد دارند.  به همین جهت بررسی توسعه یافتگی بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره مورد توجه محققان بوده است