تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی

تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی

علی مزرعه دوست۱ ، رویا دارابی*۲

۱-دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲-دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ تاریخ اصلاح :۰۲/۰۱/۱۴۰۰ تاریخ پذیرش: ….

چکیده

در دنیای امروز مدیریت نقش تعیین کننده در افزایش بازدهی و بهره وری شرکت ها دارد. در میان چهار عامل کلیدی موفقیت در سازمان ها شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و مدیریت، امروزه نقش مدیریت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در دنیای رقابتی امروز فشار زیادی برای دستیابی سریع به نتایج مطلوب و به تبع آن تصمیم گیری های سریع وجود دارد که مدیران در اجرای آن نقش حیاتی دارند و گاه در اثر نرسیدن به نتایج مطلوب در زودترین زمان ممکن تغییرات مدیریتی در سازمان صورت می گیرد. بنابراین این تحقیق به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی  می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۲ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.

این پژوهش در دوره زمانی شش ساله ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ صورت گرفت که در مجموع ۶۱۲ مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیه تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که کیفیت اقلام تعهدی بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی به صورت مستقیم تاثیر گذار می باشد و با افزایش دوره تصدی مدیر عامل بر میزان کیفیت اقلام تعهدی اضافه و تامین مالی در شرکت نیز با قدرت بالاتری صورت می پذیرد.

واژه های کلیدی : کیفیت اقلام تعهدی ، تامین مالی از طریق بدهی بانکی، دوره تصدی مدیر عامل

طبقه بندی موضوعی : G14،G35،M41

The effect of CEO tenure on the relationship between the quality of accruals and financing through bank debt

Ali Madresedost۱  Roya Darabi*۲

Ph.d student of. Accounting , IAU, South Branch

 Associate Professor, IAU, South Branch (corresponding Author)

Abstract

In today’s world, management plays a crucial role in increasing the efficiency and productivity of companies. Among the four key factors of success in organizations including labor, capital, raw materials and management, the role of management is more important today than ever. In today’s competitive world, there is a lot of pressure to achieve the desired results quickly and, consequently, quick decisions that managers play a vital role in implementing, and sometimes due to not achieving the desired results, managerial changes are made in the organization as soon as possible. Therefore, this study examines the impact of the CEO’s tenure on the relationship between the quality of accruals and financing through bank debt. To conduct this research, a sample of 102 companies listed on the Tehran Stock Exchange was selected.

This research was conducted in the period of six years from 1393 to 1398, in which a total of 612 observations are available for research. The statistical method used in this research is multivariate regression method using data panel method. The results of the research hypothesis show that the quality of accruals directly affects the financing through bank debt and with the increase of the CEO’s tenure on the quality of accruals and financing in the company is also strong. It happens higher.

Keywords: Quality of accruals, financing through bank debt, CEO tenure

JEL classification: G14, G35, M41

نحوه رفرنس دادن

مزرعه دوست علی، دارابی، رویا (۱۳۹۹) تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی،  نشریه تحلیل مالی ۴(۲)،

Mazrae dost  Ali., & Darabi Roya. (2021). The effect of CEO tenure on the relationship between the quality of accruals and financing through bank debt,  Journal of financial analysis ۴(۲)

دریافت فایل کامل مقاله

بازدیدها: ۲۲

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*