جهت گیری استراتژیک، عملکرد بازاریابی و بازار شرکتهای کوچک و متوسط در تهران

محمد تقی کبیری۱ ، مصطفی تقی ملایی ۲، محمد عبدی ۳

  1. استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه لرستان، ایران
  2. دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران
  3. دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران

نویسندۀ مسئول مقاله: مصطفی تقی ملایی

*ایمیل نویسندۀ مسئول: mustafa.taghimolla(a)gmail.com


The Relationship between Strategic Orientation, Marketing Performance & Market Performance In Small & Medium Enterprises (SMEs) in Tehran

Mohammad Taghi Kabiri 1, Mustafa Taghi Mollai۲*, Mohammad Abdi ۳

۱ .Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Lorestan University, Iran

۲. PhD student in Accounting, IAU, Khomein Branch, Iran

۳.PhD student in Accounting,IAU, Khomein Branch, Iran


Received 6/15/2021, Revised 8/1/2021, Accepted 9/02/2020

Corresponding author: Mustafa Taghi Mollai

Email: mustafa.taghimolla(a)gmail.com


چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین جهت گیری استراتژیک، عملکرد بازاریابی و عملکرد بازار شرکت انجام شده است. روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه مدیران شرکت های کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران در سال ۱۳۹۹ شامل ۶۷۰ نفر بوده است. از بین آنها بر اساس استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۴۴ نفر به عنوان نمونه استفاده شده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است.  برای جمع آوری اطلاعات این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته استخراج شده بر اساس مقاله گاتلند، شاکف و سارین (۲۰۲۰) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای آماری SPSSو PLS بهره گرفته شد. نتایج نشان داده است که جهت‌گیری بازار پاسخگو وجهت گیری فناوری با جهت‌گیری بازار فعال و پیشگام بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. نتایج دیگر مشخص کرده است که جهت‌گیری بازار فعال با پیشگام بازار ، فروش و نرخ رشد رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، پیشگام بازار با فروش و نرخ رشد رابطه مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی: جهت گیری استراتژیک، عملکرد بازاریابی، عملکرد بازار شرکت، کسب و کارهای کوچک

 

Abstract

This study aims to investigate the relationship between strategic orientation, marketing performance and market performance in SMEs. The statistical population of this study was all managers of small and medium business companies in Tehran in 2020. Using 244 idea and collecting information by a researcher-made questionnaire based on Gotland, Shakoff and Sarin (2020) and applying SPSS and PLS statistical software in analyzing, the results show that responsive market orientation and technology orientation have a positive and significant relationship with active market orientation and market pioneer. Other results also showed that active market orientation has a positive and significant relationship with market leader, sales and growth rate. The results also indicated that the market leader has a positive and significant relationship with sales and growth.

Keywords: Strategic Orientation, Marketing Performance, Market Performance, Small & Medium Enterprises (SMEs)

JEL: M11, M13

نحوه رفرنس دادن

محمد تقی کبیری ، مصطفی تقی ملایی ، محمد عبدی(۱۳۹۹) جهت گیری استراتژیک، عملکرد بازاریابی و بازار شرکتهای کوچک و متوسط در تهران، نشریه تحلیل مالی، ۴(۲)، ۱-۱۶

   Taghi Kabiri M.,Taghi Mollai M., Abdi M,.(2021).The Relationship between Strategic Orientation, Marketing Performance & Market Performance In Small & Medium Enterprises (SMEs) in Tehran, Journal of financial analysis, 4(2)-1-16

دریافت فایل مقاله

بازدیدها: ۴۹

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*