مطالب ارسالی توسط alimadr

تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی

در دنیای امروز مدیریت نقش تعیین کننده در افزایش بازدهی و بهره وری شرکت ها دارد. در میان چهار عامل کلیدی موفقیت در سازمان ها شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و مدیریت، امروزه نقش مدیریت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در دنیای رقابتی امروز فشار زیادی برای دستیابی سریع به نتایج مطلوب و به تبع آن تصمیم گیری های سریع وجود دارد که مدیران در اجرای آن نقش حیاتی دارند و گاه در اثر نرسیدن به نتایج مطلوب در زودترین زمان ممکن تغییرات مدیریتی در سازمان صورت می گیرد. بنابراین این تحقیق به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۲ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.
در این پژوهش بررسی تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و تامین مالی از طریق بدهی بانکی برای دوره ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ صورت گرفت که در مجموع ۶۱۲ مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیه تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که کیفیت اقلام تعهدی بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی به صورت مستقیم تاثیر گذار می باشد و با افزایش دوره تصدی مدیر عامل بر میزان کیفیت اقلام تعهدی اضافه و تامین مالی در شرکت نیز با قدرت بالاتری صورت می پذیرد.

بازدیدها: ۴۰