مسائل مالی شرکتها

مالی شرکتی در جهت دستیابی به هدف حداکثر نمودن یا افزایش مستمر ارزش  شرکت  است. جهت این امر، مدیران نیاز دارند که بین بودجه سرمایه ایی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که در بلند مدت سودآوری شرکت را افزایش می‌دهند تعادل ایجاد نموده و وجوه اضافی را بصورت سود نقدی به سهامداران پرداخت کنند. تحلیل وضعیت شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، از جمله مباحثی است که در مالی شرکتی پرداخته می شود،. مدیران باید به منظور تخصیص مناسب منابع سرمایه و وجوه مازاد بین پروژه‌ها و سهامداران و همچنین پرداخت بدهی‌ها همواره در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ، باید نهایت دقت را داشته باشند تا ریسکی زیادی بر شرکت تحمیل نشده و نیز موجب تغییرات هزینه های مالی و سرمایه شرکت نشود.