بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان: نجمه حاجیان ۱  رضا داغانی۲  زهرا موسیوند۳ *

۱-استادیار حسابداری، دانشگاه خاتم

۲- دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت، کرج (نویسنده مسئول)

 

ارتباط با نویسنده: zmusivand@yahoo.com

تاریخ دریافت:۹/۰۴/۱۳۹۶ ، تاریخ انجام اصلاحات:۲۰/۴/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۲۶/۰۶/۱۳۹۶

 


The effects of firm’s Characteristics on earnings management for listed Firms in Tehran Stock Exchange 

*Najmeh Hajian۱,  Reza Daghani ۲,  Zahra Musivand۳

Assistant Professor, Khatam University

PH.D of Accounting, Tarbiat Modares University

IAU, Safadasht Unit, Karaj *Corresponding Author

Email: zmusivand@yahoo.com

  Received 3/07/2017, Revised 11/08/2017, Accepted 17/09/2017


 چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  با توجه به تفاوت نوع مالکیت و نقش آن در نظارت و کنترل و نیز ارزیابی عملکرد مدیریت، در این تحقیق ابعاد و ساختار متفاوت مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده ۱۰۴۰ سال – شرکت مشاهده بین سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران، به آزمون ارتباط بین مدیریت سود و انواع ساختار های مالکیت نظیر مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی پرداخته شده است. نتایج پژوهش در مدل­های مدیریت سود مورد استفاده نشان داده است که بین مالکیت شرکتی بر مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری  وجود داشته است. همچنین بین مالکیت خارجی با آنکه میزان مالکیت کمتری را نسبت به سایر سهامداران در شرکت دارند با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است که نشاندهنده آن است وجود سهامدار خارجی تاثیر بسزایی در جهت کاهش فعالیت­های دستکاری سود توسط مدیریت داشته است.

واژه های کلیدی: مدیریت سود ، ساختار مالکیت، عملکرد ، سرمایه گذار خارجی

نحوه رفرنس دادن

حاجیان، نجمه، داغانی رضا، موسیوند رضا(۱۳۹۶)  تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحلیل مالی،۱(۱)،۶۵-۸۹

Hajian N.,Daghani R.,&  Musivand Z. (2017).The effects of firm’s Characteristics on earnings management for listed Firms in Tehran Stock Exchange, Journl of financial analysis, 1(1), 65-89 

 

Reza Daghani Najmeh Hajian. The effects for firm’s Characteristics on earnings management of listed Firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Analysis , ۱: ۶۵-۸۹, ۲۰۱۷. (IF=1.014)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{najmeh hajian2017the,
 title={The effects for firm’s Characteristics on earnings management of listed Firms in Tehran Stock Exchange},
 author={Najmeh Hajian, Reza Daghani, Zahra Musivand},
 journal={Journal of Financial Analysis },
 year={2017},
 pages={65--89},
 publisher={IJFA}
}

دریافت مقالهdownload (1)

بازدیدها: ۱۱۴۲

2 پاسخ ها
 1. محمد ترکاشوند
  محمد ترکاشوند گفتند که :

  خانم دکتر حاجیان ، همواره مقالات خوبی را ارایه می کنند، این مقاله هم بطور خاص در مورد سرمایه گذاران خارجی اولین بار در ایران به این صورت کار شده است و جالب است که تاثیر منفی بر مدیریت سود هم داشته است.

  پاسخ

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*