مشخصات بازار های مالی

اجزای محیط سرمایه گذاری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  • اوراق بهادار یا دارایی های مالی
  • بازارهای اوراق بهادار یا بازارهای مالی
  • واسطه ها یا مؤسسات مالی

در مورد بازار مالی، بازاری است که درآن دارایی های مالی(اوراق بهادار) از قبیل سهام و اوراق قرضه، خرید و فروش می شوند. در بازارهای مالی زمانی وجوه انتقال می یابند  که یک طرف ، دارایی های مالی را خریداری می کند. بازارهای مالی جریان  انتقال وجوه را تسهیل می کنند و بدین ترتیب امکان سرمایه گذاری خانواده ها، بنگاه های تجاری و نهادهای دولتی را فراهم می سازند هر بازار مالی به منظور تأمین نیازهای خاص مشارکت کنندگان در آن بازار ایجاد می شود. به عنوان مثال برخی از مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت و تعدادی دیگر به سرمایه گذاری بلند مدت تمایل داشته باشند. برخی از مشارکت کنندگان در زمان سرمایه گذاری ریسک بالایی را می پذیرند، حال آنکه برخی دیگر از ریسک پرهیز می کنند. تعدادی از مشارکت کنندگان هنگام نیاز به پول ترجیح می دهند قرض بگیرند، در حالی که دیگران به فروش سهام روی می آورند. بنابراین انواع بازارهای مالی را براساس ساختار سررسید و ساختار معاملات اوراق بهادار تقسیم بندی نمود. البیته این بازارها دارای ویژگی های منحصر به فردی هم هستند

  • اطلاعات صحیح و به موقع منتشر می شود.
  • نقدشوندگی: قابلیت فروش اوراق مالی و پیوستگی بازار
  • کارایی عملیاتی : پایین بودن هزینه معاملات در این بازارها
  • کارایی اطلاعاتی: عکس العمل سریع قیمت ها نسبت به اطلاعات به همین منظور قیمت بازار اوراق مالی،کلیۀ اطلاعات مربوط به دارایی رانشان می دهد.

بازدیدها: ۶۳۸