عوامل توسعه بازار های مالی

رابطه مستقیمی میان توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور و توسعه یافتگی بازار سرمایه آن وجود دارد. در اقتصادهای پیشرفته، بورس ها بزرگ و پیشرفته هستند، بورس های اوراق بهادار  در آمریکا، کانادا ، استرالیا و اروپا در سال‌های اخیر، توسعه زیادی داشته اند.
استفاده از ابزارهای مالی متنوع، گسترش سرمایه گذاری های غیر مستقیم، پذیرش شرکت های فناوری محور، استفاده از شیوه های گزارشگری نوین نظیر XBRL و استانداردهای گزارش گری بروز نظیر IFRS و GAAP ، خود موجب توسعه این بازارها شده است.

نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخص اندازه بازار به کار می‌رود.

بازدیدها: ۱۸۴