انطباق مالیات دفتری و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

انطباق مالیات دفتری و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

  نداصحرایی برجلو ۱* عبدالکریم مقدم ۲

  1. کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی پرندک ( نویسنده مسئول)
  2. دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

ارتباط با نویسنده: . Sahraii.n1392@yahoo.com 

تاریخ دریافت: ۲۵/۰۴/۱۳۹۶، تاریخ انجام اصلاحات:۲۷/۰۵/۱۳۹۶ تاریخ پذیرش:۳۱/۰۶/۱۳۹۶

 


THE BOOK-TAX CONFORMITY & EARNINGS MANAGEMENT IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE

Neda Sahraie Borjloo۱*   Abdolkarim Moghadam۲

  • Master of Auditing, Parandak Institute of Higher Education – Corresponding author
  • PhD of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Iran

Email: Sahraii.n1392@yahoo.com 

  Received 16/07/2017, Revised 18/08/2017, Accepted 22/09/2017


چکیده

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می­شود.‏‎ ‎ایجاد‎ ‎ساختار‎ ‎مناسب،‎ ‎چه‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎تدوین‎ ‎قوانین‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎مالیاتی‎ ‎و‎ ‎چه‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎سازمانی،‎ ‎برای ‏فرآیند‎ ‎مالیات ستانی‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎علمی‎ ‎و‎ ‎متکی‎ ‎بر‎ ‎عدالت‎ ‎ضروری‎ ‎است.‏‎ ‎نظام‎ ‎مالیاتی‎ ‎مطلوب‎ ‎نظامی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎دارای ‏بیشترین‎ ‎آثار‎ ‎اقتصادی‎ ‎مطلوب‎ ‎و‎ ‎مساعد‎ ‎باشد. با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس­ اوراق بهادار و نیز انگیزه مدیریت در هموارسازی سود جهت تطبیق آن با وضعیت مالیاتی، در این پژوهش به مطالعه­ی رابطه­ی انطباق مالیاتی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ۲۳۶ شرکت بین سال­های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ پرداخته شده است. با استفاده از مدل­های مدیریت سود جونز تعدیل شده و کاسنیک، نتایج حاصل از آزمون­های انجام شده نشان می دهد که بین انطباق مالیات دفتری با مدیریت سود رابطه­ی معنادار و مثبتی دارد. به همین جهت، فرضیه انطباق مالیاتی و مدیریت سود قابل پذیرش است.

واژه های کلیدی: انطباق مالیات دفتری، مدیریت سود، مدل جونز تعدیل شده، مدل کاسنیک، تورم

 

Abdolkarim Moghadam Neda Sahraie Borjloo. THE BOOK-TAX CONFORMITY & EARNINGS MANAGEMENT IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE. Journal of Financial Analysis , ۱: ۶۵-۹۴, ۲۰۱۷. (IF=1.014)
[BibTeX] [Download PDF]
@article{ neda sahraie borjloo۲۰۱۷,
  title={ THE BOOK-TAX CONFORMITY \& EARNINGS MANAGEMENT IN THE TEHRAN STOCK EXCHANGE},
  author={ Neda Sahraie Borjloo, Abdolkarim Moghadam },
  journal={Journal of Financial Analysis },
  year={2017},
  pages={65--94},
  publisher={IJFA}
}

فایل کامل مقاله” 

بازدیدها: ۱۴۸

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

*